Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti ephoto, s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:

 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: ephoto, a. s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 47 403 187, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 91931/B, kontaktný telefonický údaj Podniku: 0903 634 008. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom registrácie na stránke www.ephoto.sk
 2. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email: dpo@internet.sk, poštová adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava 4,
 3. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu na tri (3) roky odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely
 4. ako dotknutá osoba mám právo:
  (i) požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
  (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
  (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
  (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
  (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
  (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 5. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade je Podnik povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia.
 6. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,

Súhlasím s tým, aby spoločnosť ephoto, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje za účelom registrácie na stránke ephoto.sk, ktorá umožňuje využívať služby tohto portálu, a to za podmienok uvedených vyššie.