KALENDÁR AKCIÍ

Moje akcie Pridať akciu

INTERAKTÍVNA MAPA

AKCIE TÝŽDŇA

Rudolf Fila (SK) - Cez fotografie/Through photography

Ak by sa nás niekto spýtal, čo je typické pre tvorbu Rudolfa Filu, tak by sme odpovedali, že premaľby.

Termín akcie:  07. 09. 2018 - 30. 09. 2018
Miesto:  SEDF
Ulica:  Prepoštská 4
Mesto/Krajina:  Bratislava, Slovenská republika
Webová stránka: www.sedf.sk
Event title

Popis akcie

Ich základom sú buď ním namaľované podklady alebo reprodukcie diel iných vý­tvarných umelcov, či umelecké alebo reklamné fotografie. Najčastejšie základ premalieb tvoria vlastné kópie diel alebo detailov diel velikánov dejín výtvarného umenia a fragmenty ženského tela. Na tento podklad Fila pridáva druhú vrstvu, ktorá je síce relatívne samostatná a vo väčšine prípadov sa dá ľahko odlíšiť od podkladu, avšak zároveň s ňou vytvára zložité dialogické vzťahy. Jeden z typov dialogických vzťahov možno chápať ako výtvarnú analógiu k vzťahom medzi komentovaným textom a komentárom. Na jednej strane komentovaný text limituje komentáre, na druhej strane komentáre sa nielenže vzťahujú ku komentovanému textu, ale ich aj prekračujú. Komentáre sa pokúšajú odstrániť významové ambivalencie, odstrániť zdanlivé miesta výskytu paralógií, vysvetliť zmysel symbolov či alegó­rií, poukázať na miesta, ktorých autor podlie­hal svojim predchodcom alebo súčasníkom atď.Druhý typ dialogických vzťahov možno ozna­čiť ako intervenčný, v tomto prípade je dôleži­tosť podkladu značne eliminovaná v  prospech intervencií. Niektoré na podklade nenápadne parazitujú, iné ho zase radikálne menia, robia z  neho surovinu pre experimenty rôzneho druhu a neraz do hry vnášajú aj prvok náhody. Treba povedať, že popri vytváraní vlastných podkladov Fila pre svoje intervencie a  experimenty rád využíva aj iné podklady, ako napríklad umelecké či reklamné fotografie. Okrem iného aj preto, že Fila neverí, že by napríklad fotografický obraz bol alebo nebol raz a navždy obdarený estetickou a umeleckou hodnotou. Aj reklamná, či dokonca aj gýčová, fotografia sa môže vhodnou výtvarnou intervenciou presunúť zo sveta neumenia či paraumenia do sveta umenia. Fila taktiež neverí, že obrazy akéhokoľ­ vek druhu majú jeden jediný zmysel, a  to ten, ktorý do neho zakódoval jeho tvorca. Práve naopak, zmysel obrazu sa nedá vyčerpať jedinou interpretáciou, teda jedinou premaľbou, a preto často opakovane interpretoval ten istý podklad. Rôznosť premalieb takto názorným spôsobom dokazuje mnohonásobný zmysel obrazu, potvrdzuje tézu, že každý obraz je virtuálna mnohosť a konkrétna premaľba aktualizáciou jednej z mnohých možností. Filove premaľby fotografií sú dôležitou sú­ časťou jeho diela, pretože ukazujú, že pre tvorcu môže byť akýkoľvek vizuálny podnet dôležitý, okrem iného preto, lebo ponúka miesto pre jeho rozvinutie a doplnenie. Treba sa pozorne poze­rať a  uvedomiť si, že pohľad nie je videné, ale interpretácia videného.

Zúčastní sa (0):

Možno sa zúčastní (0):

Neprehliadnite