Hore

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PORTÁLU a VOP ePhoto.sk

A/ VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PORTÁLU ePhoto.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Fotoportál www.ephoto.sk (ďalej len "portál") je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len "používateľ") internetové služby v oblasti poskytovania informácií, prezentačného a komunikačného priestoru.
 2. Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb na portáli je spoločnosť
  ephoto, s.r.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava,
  IČO: 47403187, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 91931/B,
  DIČ: 2023925266, IČ DPH: SK2023925266, bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2927123785/1100 prevádzkuje Systém ( ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 3. Užívateľom je každá osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli ePhoto.sk (ďalej len Užívateľ).
 4. Služby na portáli sú poskytované Užívateľom vo vymedzenom rozsahu zdarma na úrovni Basic a na základe aktivačného poplatku za úhradu pri kontách Classic a PLUS.
 5. Povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované Prevádzkovateľom na portáli.

II. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

 1. Registrácia Užívateľa na portáli nie je povinná, zaregistrovaním má však Užívateľ k dispozícii viac funkcií oproti osobám, ktoré nie sú na portáli zaregistrovaní.
 2. Zaregistrovaním a zaplatením aktivačného poplatku získa Užívateľ prístup k ďalším funkciám a službám, ktorých využívanie je podmienené uhradením aktivačného poplatku.
 3. Za informácie vo svojom profile zodpovedá v plnej miere Užívateľ.

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

 1.  O zrušenie registrácie môže uživateľ  kedykoľvek požiadať  Prevádzkovateľa. Môže tak vykonať v editácii profilu, kde odošle žiadosť o zrušenie konta . Registrácia Užívateľa môže byť zrušená aj automaticky v nasledovných prípadoch:
   • ak sa Užívateľ za 90 dní ani raz neprihlási na portál.
   • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup Užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
     

2. Po zrušení registrácie Užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať  informácie  zadané Užívateľom na portáli, ktoré boli verejne prístupné  ako sú napríklad príspevky v diskusnych fórach, komentáre a pod. nie však osobné údaje uživateľa.

3.  Užívateľ môže kedykoľvek  v rámci editácie profilu upraviť resp. odstrániť svoje osobné údaje a vložené fotografie. 

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci je na základe Kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia oprávnený bez súhlasu Kupujúceho na účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy získavať a spracúvať údaje Kupujúcich, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo Kupujúceho. Adresu trvalého pobytu Kupujúceho poskytuje za účelom doručenia Tovaru a telefónne číslo za účelom komunikácie ohľadne dodania Tovaru.

2. Predávajúci má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Predávajúceho. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s Predávajúcim v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o sprostredkovateľoch sú zverejnené na Portáli. Poverenie nového sprostredkovateľa Predávajúci oznamuje Kupujúcim rovnako zverejnením identifikačných údajov sprostredkovateľa na Portáli.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Kupujúcich v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi, Všeobecnými podmienkami, Kúpnou zmluvou alebo inak dohodnutých s Predávajúcim ich nebude oznamovať tretím osobám.

4. Doba uchovávania osobných údajov, ktorá je v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu na účel uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy desať (10) rokov od ukončenia Kúpnej zmluvy, teda dodania Tovaru a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty, na tri (3) roky odo dňa  vyjadrenia súhlasu na  spracovanie osobných údajov na marketingové účely.

5. Kupujúci má právo (i) požadovať od Dodávateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,

V. POVINNOSTI  UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a súhlasí s tým, že nebude využívať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál v mene iného používateľa a ani inak poškodzovať ďalších používateľov príp. iné osoby.
 4. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 5. Užívateľ nesmie na portáli propagovať služby alebo tovar iných fyzických alebo právnických  osôb, vkladať reklamné odkazy alebo ich rozosielať súkromnou poštou.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie stiahnúť z portálu. 
 7. Pri opakovanom porušovaní týchto pravidiel je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť resp. dočasne zablokovať konto Užívateľa.

VI. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ A ČLÁNKOV

 1. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené publikovaním fotografií, ku ktorým nevlastní autorské práva /súhlas autora, ako aj práva pre publikovanie zobrazených osôb a objektov.
 2. Užívateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane pornografických a explicitne erotických fotografií.
 3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré Užívateľ pridá na portál.

VII. PRAVIDLÁ ZAKLADANIA TÉM A DISKUTOVANIA VO FÓRE

Toto sú podmienky využívania priestoru a funkcií na podstránke Fórum portálu ePhoto.sk. Pravidlá diskutovania vo fóre sú záväzné pre každého Užívateľa, ktorý vytvorí tému, alebo vloží príspevok do niektorej témy. Tieto “ Všeobecné podmienky” sú neoddeliteľnou súčasťou “ Všeobecných pravidiel a VOP portálu ephoto.sk”

 1. Zakladať témy, pridávať príspevky a reagovať na príspevky môžu len registrovaní a prihlásení Užívatelia.
 2. Súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami” užívateľ potvrdzuje pri registrácii a to stlačením tlačidla "Registrovať sa." Zaregistrovaný užívateľ je povinný sledovať stránku so Všeobecnými podmienkami, nakoľko Prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné podmienky bez upozornenia a s okamžitou platnosťou zmeniť
 3. Obsah diskusných príspevkov
  • Užívateľ má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí a zbytočne vyvolávať konfliktné situácie,
  • Užívateľ nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb, resp. dobré meno portálu.
  • Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že obsah jeho príspevku nebude v rozpore so zákonmi SR,
  • Užívateľ nesmie propagovať násilie a agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť.
  • témy, komentáre a ďalší užívateľský textový aj obrazový obsah vyjadrujú názory zaregistrovaných užívateľov a nie názory prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť ich obsah. Vyhradzuje si však právo podľa vlastného uváženia odstrániť nevhodné príspevky a blokovať prístup k funkciám Fóra, ako aj celého portálu Užívateľom, ktorí porušujú pravidlá.
  • Neprijateľné sú hlavne urážky iných Užívateľov, hrubé osočovanie tretích osôb, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, propagácia akejkoľvek činnosti porušujúcej zákony SR, zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneužívanie Fóra na neplatenú reklamu, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie (zahlcovanie) Fóra irelevantným obsahom a textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatných používateľov pomocou funkcie súkromných správ a poškodzovanie dobrej povesti prevádzkovateľa portálu ePhoto.sk. Za spamovanie sa považuje aj úmyselné vkladanie rovnakého komentára viackrát.
  • Tieto podmienky sa príspevkov do Fóra, ale aj komentárov pod článkami, fotografiami a verejného profilu používateľa.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť informáciu obsahujúcu neplatenú inzerciu; informáciu, pri ktorej je dôvodné podozrenie na porušenie zákona; ako aj informáciu odporujúcu dobrým mravom či poškodzujúcu dobré meno Prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konto Užívateľa resp. znemožniť aktívny prístup užívateľa k funkciám portálu, pokiaľ opakovane porušuje tieto Všeobecné podmienky.
 6. V prípade, ak sa tvrdenia a prehlásenia Užívateľa preukážu ako nepravdivé, bude užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona, alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.
 7. Sankcie za porušenie pravidiel
  • Téma/komentár/fotografia nemôžu obsahovať vulgarizmy využívané na napádanie alebo znevažovanie názoru alebo osoby. Ak ho obsahuje alebo porušuje ktorékoľvek s vyššie uvedených pravidiel, redakcia si vyhradzuje právo takýto príspevok odstrániť.
  • Pri opakovanom porušení pravidiel, môže Prevádzkovateľ obmedziť prístup Užívateľa k funkciám portálu na určitú dobu, resp. jeho konto zrušiť.
 8. ephoto s.r.o. si vyhradzuje právo v budúcnosti vyžadovať poskytnutie ďalších údajov a bez ich dodania si vyhradzuje právo doterajšiu registráciu zrušiť, alebo neumožniť prístup ku stránkam resp. k funkciám, ktoré si vyžadujú registráciu.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o obmedzení resp. zákaze prístupu do sekcie Fórum aj z iných dôvodov ako je porušenie Všeobecných pravidiel využívania priestoru a funkcií sekcie Fórum.

(pravidlá fóra doplnené 05.11.2014)

VIII. CENA

Užívateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na portáli v rozsahu, ktorý je pre neplatené služby stanovený ku dňu registrácie. S výnimkou služieb vyznačených ako platené služby a pri ktorých je výslovne uvedená cena (bližšie čl. XII. týchto pravidiel a článok B/ Všeobecné obchodné podmienky).

IX. REKLAMA NA PORTÁLI

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že: 
    • nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli,
    • si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
    • Užívateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na stránkach portálu a že mu budú rozposielané reklamné maily.
      

     2. Užívateľ berie na vedomie, že uverejňovanie akejkoľvek reklamy alebo reklamných odkazov bez súhlasu Prevádzkovateľa je v rozpore s pravidlami portálu. Prevádzkovateľ je v takomto prípade oprávnený  požadovať od Užívateľa úhradu za zverejnenie reklamy alebo reklamného odkazu v zmysle aktuálnych  cenníkových cien.

X. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ nemá voči Užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli žiadne iné ďalšie povinnosti, okrem povinností uvedených
  v týchto pravidlách.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusií na portáli.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. 
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
 5. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa ekonta BASIC,
  a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na portáli pre eKonto BASIC na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. 
 6. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť, alebo zrušiť konto Basic najmä v prípadoch:   
  • vytvárania viacerých účtov z dôvodu obchádzania pravidiel v galérii (vkladanie viac fotografií ako je povolený limit, anonymne vkladanie fotografií, odplácanie, viacnásobné lajkovanie  fotografií a pod.),
 7. Prevádzkovateľ má právo zrušiť ktorékoľvek eKonto v prípadoch ak Užívateľ:
  • využíva služby k reklamným účelom,
  • využíva služby v rozpore s dobrými mravmi, právnymi predpismi, a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti a všeobecne uznávanými pravidlami využívania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet.
 8. prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľa, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným publikovaním fotografií Užívateľa treťou osobou.

XI. ZMENA PRAVIDIEL
 

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť.

2. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť rozsah bezplatných služieb, ako aj rozsah služieb, ktoré spadajú pod podmienku aktivácie služby poplatkom.

XII. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM
 

1. Užívateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Užívateľ nie je občanom SR.

2. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže Prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o Užívateľov (vrátane  súkromných údajov Užívateľa) oprávneným orgánom.

XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA PLATENÝCH SLUŽIEB


1. Pri platených službách poskytovaných Prevádzkovateľom na portáli sa pre záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom použijú ustanovenia týchto pravidiel s výnimkou čl. IX. bod 3. veta druhá, čl. IX. bod 4. 

2. Súčasne sa tento vzťah upravuje podľa Všeobecných obchodných podmienok pre eKonta CLASSIC a PLUS, pre ktoré je využívanie služieb podmienené  uhradením jednorázového  aktivačného poplatku na obdobie 12 mesiacov (pri konte Classic aj na skušobnú dobu 1 mesiac).

3. Tieto Všeobecné pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.06.2013. 

B/ Všeobecné obchodné podmienky pre konta CLASSIC a PLUS

I. Úvodné ustanovenia

 1. Systémom sa na účely týchto VOP rozumie Prevádzkovateľom prevádzkovaný integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií umožňujúci Užívateľovi po zaplatení Aktivačného poplatku prístup k Platenej službe, pričom Prevádzkovateľ garantuje jeho funkčnosť minimálne v rozsahu 95 % ( ďalej len „Systém“).
 2. Platenou službou sa rozumie získanie benefitov, výhod, služieb ako aj umožnenie prístupu do spoplatnených častí stránky ePhoto.sk, ktorú získa Užívateľ po zaplatení Aktivačného poplatku (v zmysle aktuálneho cenníka) a to počas obdobia, na ktoré sa aktivácia vzťahuje v časovo neobmedzenom rozsahu (ďalej len Platená služba“).
 3. Aktivačným poplatkom sa rozumie finančná čiastka, ktorú Prevádzkovateľovi zaplatí Užívateľ za prístup k spoplatneným funkciám a obsahu na určitú dobu, a to v zmysle aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa ( ďalej len „Aktivačný poplatok“).
 4. Zariadením sa rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet zo strany užívateľa ( ďalej len „Zariadenie“).
 5. Zaplatením Aktivačného poplatku Užívateľ potvrdzuje akceptáciu týchto VOP a všeobecných pravidiel portálu ePhoto.sk.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom v rámci eKont Classic a PLUS.

II. Platba Aktivačného poplatku a prístup Užívateľa k funkciám a benefitom.

 1. Aktivačný poplatok pre využívanie služieb a benefitov eKont Classic a PLUS je jednorazový poplatok pre sprístupnenie týchto benefitov na obdobie 12 mesiacov (resp. 1 mesiac skúšobnej doby pre eKonto Classic).
 2. Aktivačný poplatok môže byť uhradený prostredníctvom SMS, Paypal, prevodom z účtu.
  Spôsob platby môže byť kedykoľvek zmenený, doplnený alebo inak upravený.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že elektronická faktúra za prístup k Platenej službe mu bude zaslaná prostredníctvom e-mailu len na základe osobitnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi.
 4. Po uhradení Aktivačného poplatku v súlade s týmito VOP a identifikácii Aktivačného poplatku Prevádzkovateľom, Užívateľ získa prístup k Platenej službe. 
 5. V prípade úhrady Aktivačného poplatku prostredníctvom prevodu z účtu Užívateľ získa prístup k Platenej službe najneskôr okamihom pripísania Aktivačného poplatku na účet Prevádzkovateľa a identifikácii aktivačného poplatku Prevádzkovateľom.
 6. V prípade úhrady Aktivačného poplatku prostredníctvom SMS alebo cez PAYPal bude aktivácia eKonta zrealizovaná do niekoľkých minút po potvrdení platby.
 7. O prijatí platby a aktivácii konta bude Užívateľ okamžite informovaný emailom (resp. aj SMS v prípade SMS platby).
 8. Prevádzkovateľ má nárok na Aktivačný poplatok bez ohľadu na to, či Užívateľ skutočne využíval Platenú službu.
 9. Zaplatením prvého Aktivačného poplatku je Užívateľ zaregistrovaný v Systéme.

III. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Užívateľovi prostredníctvom Systému prístup k Platenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Prevádzkovateľ garantuje Užívateľovi prístup k Platenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Užívateľ použije správne prihlasovacie údaje (login + heslo). 
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Platenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Užívateľ si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie Platenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v Zariadení zo strany Užívateľa.
 4. V prípade úhrady Aktivačného poplatku formou prevodu z účtu Prevádzkovateľ nezodpovedná za pripísanie platby na účet Prevádzkovateľa. V takom prípade Prevádzkovateľ postupuje v súlade s článkom II. bod 5. VOP.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá zato, že bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok identický  s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Užívateľa, alebo ku dňu uhradenia ďalšieho Aktivačného poplatku.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Zariadenia.
 7. Prevádzkovateľ môže upraviť rozsah poskytovaných benefitov a služieb pre eKonta Classic a PLUS. O tejto skutočnosti musí informovať užívateľa prostredníctvom oznamu do emailu alebo na stranke ePhoto.sk.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupových údajov Užívateľa a/alebo Zariadenia Užívateľa.
 9. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. 
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Užívateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia Aktivačného poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Platenej službe, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Užívateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Platenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Systému. O dočasnom pozastavení prístupu k Platenej službe Prevádzkovateľ informuje Užívateľa na web stránke www.ephoto.sk
 12. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na informovanie Užívateľa o produktoch alebo službách Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup Užívateľa k Platenej službe dočasne alebo natrvalo v prípade, ak:
  • Užívateľ poruší svoj záväzok podľa článku IV. bod 2 alebo v prípade ak bude mať  dôvodné podozrenie, že prístup k Platenej službe používa na základe jedného prístupu viac osôb,
  • ak vážnym spôsobom porušuje Všeobecné pravidlá portálu ePhoto.sk a Všeobecné obchodné podmienky (opakované umiestňovanie reklamy, sústavné porušovannie Všeobecných pravidiel portálu). 
    
 14. Zablokovaním účtu Užívateľa nevzniká nárok Užívateľa na vrátenie jednorazového aktivačného poplatku.
 15. V prípade, ak Užívateľ poruší svoj záväzok podľa článku III. čl. 13. odsek prvý  a  článku IV. bod 
  2, Prevádzkovateľovi vzniká voči Užívateľovi nárok na zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo výške 50 Eur za každý neoprávnený prístup k Platenej službe  v dôsledku  Užívateľom zverejnených prístupových údajov tretej osobe, alebo  v dôsledku nezabezpečenia ochrany prístupových údajov a/alebo zariadenia.  Užívateľa pred jeho zneužitím treťou osobou. Užívateľ je povinný zaplatiť  zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do 3 dní odo dňa obdržania výzvy Prevádzkovateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody.

IV. Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ má po uhradení aktivačného poplatku právo na prístup k službám eKonta Classic alebo PLUS. Aktivovane funkcie a benefity eKont je oprávnený využívať výlučne len Užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený zdieľať eKonto s treťou osobou  a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služieb a benefitov eKonta tretej osobe.
 2. Užívateľ sa zaväzuje, že prístupové údaje k svojmu eKontu žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Užívateľ je povinný zabezpečiť ochranu prístupových údajov  pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Užívateľ poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku
 3. V prípade straty prístupového hesla, si užívateľ môže okamžite vygenerovať nové heslo, ktoré  mu bude zaslané na email  použitý pri registrácii. V prípade, že sa Užívateľovi nepodarí generovanie nového hesla, môže o pomoc požiadať Prevádzkovateľa. Požiadavku na vygenerovanie nového hesla  je potrebné zaslať z emailu, ktorý bol použitý pri registrácii (pre overenie identity Užívateľa). 
 4. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje, ktoré bude uverejňovať v jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania eKonta Classic alebo PLUS. 

V. Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Užívateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Plateným službám u Prevádzkovateľa v lehote 24 hodín odo dňa výskytu vady, a to    prostredníctvom e-mailu na adrese ephoto@ephoto.sk.
 2. Užívateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla, prípadne zaslať prtscrn s popisom na podpora@ephoto.sk. 
 3. Reklamácia Užívateľa sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Systému a Užívateľ nebude mať prístup k Platenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.   
 4. V prípade, ak je reklamácia Užívateľa v súlade s ods. 3. opodstatnená, Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi zľavu formou predĺženia prístupu k Platenej službe o dobu, počas ktorej Užívateľ nemal v dôsledku vád prístup k Platenej službe. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný Užívateľa informovať.  

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom  a Užívateľom/mi prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Užívateľa a Prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane,
  resp. u Prevádzkovateľa zverejnením oznámenia na portáli.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo zčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. 
 3. Tieto VOP, Všeobecné pravidlá portálu ako aj ich prípadné modifikácie predstavujú celú zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 4. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Užívateľ nie je občanom SR.
 5. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia zákonmi a právnymi normami Slovenskej republiky. 
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na www.ephoto.sk, minimálne na dobu 30 dní. V prípade, ak Užívateľ nesúhlasí s novým znením VOP je počas tejto doby oprávnený doručiť Prevádzkovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k aktivovanej službe. Po uplynutí tejto doby strácajú účinnosť tieto VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  20.05.2018. 
Inzercia

Newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách portálu ePhoto.sk? Prihláste sa k odberu newslettera.