Hore

Korekcia expozície

Korekcia expozície je funkcia, ktorá vám umožňuje zasiahnuť rýchlo do expozície, ktorú stanovilo meranie expozície fotoaparátu. Väčšinou je dostupná len v pokročilých programoch P, A, S, niekedy aj v režime M alebo motívových programoch. Prečo zasahovať do expozície? Fotoaparáty nie sú neomylné a nie vždy dokážu správne vyhodnotiť svetelnú situáciu a výsledkom je zle exponovaná fotografia. Ani správne exponovaná fotografia nemusí byť exponovaná tak, ako si želáme. Fotografiu môžeme zámerne preexponovať alebo podexponovať a dosiahnuť tak iný výsledok, ktorý môže byť od toho štandardne exponovaného lepší.

Korekcia expozície zasahuje do expozičného trojuholníku. Ak nastavíme určitú hodnotu korekcie expozície, zmení sa hodnota niektorého z troch parametrov expozičného trojuhoľníka: času, clony alebo citlivosti ISO. Ktorého? To záleží od expozičného programu. V plneautomatických režimoch to záleží na naprogramovaní expozičnej krivky a fotoaparát rozhodne, ktorý z parametrov zmení. U programov A/Av a S/Tv ponechá nedotknutý vami nastavený parameter a zmení druhý parameter, prípadne citlivosť, ak máte nastavené Auto ISO. Korekcia expozície môže fungovať aj v manuálnom expozičnom režime M (len u niektorých fotoaparátov), ak je nastavené Auto ISO. Korekcia expozície sa vykoná práve zmenou citlivosti.

Teraz si ukážeme na jednoduchom príklade čo sa stane s expozičným trojuholníkom v prípade nastavenia korekcie expozície. Vzorová situácia: fotoaparát má nastavený expozičný režim A/Av (u pokročilých fotografov najpoužívanejší program), fotograf nastaví ISO napr. na 200 ASA a clonu na f/5,6. Po namačknutí spúšte sa aktivuje meranie, ktoré na základe množstva svetla priradí expozičný čas napr. 1/250 s. Čo sa stane, ak sa fotograf rozhodne expozíciu korigovať, stmaviť fotografiu? Ak nastaví korekciu expozície napr. na -1 EV, zmení sa parameter času. Aby sme fotografiu stmavili (podexponovali), musí sa expozičný čas skrátiť o hodnotu 1EV, to znamená na 1/500 s. Pri korekcii -2 EV by to bolo skrátenie až na 1/1000 s. Ak by sme naopak chceli fotografiu zosvetliť/preexponovať, museli by sme nastaviť korekciu na plusovú hodnotu. Pri nastavení +1 EV sa musí dvojnásobne predlžiť expozičný čas, teda na 1/125 s. Pri korekcii + 2EV na 1/60 s. Korekciu môžete nastavovať aj po jemnejších stupňoch, väčšinou po 1/3 EV prípadne 1/2 EV.

Prečo meranie expozície nemusí byť presné

Meranie fotoaparátu funguje určitým spôsobom a na rôznych modeloch je rôzne riešené. Dá sa zovšeobecniť, že fotoaparát sa snaží zistiť čo fotografujete, zmeria jas prípadne aj farbu na rôznych miestach a porovná to s databázou v pamäti. Fotoaparát sa snaží byť alibistický a zvolí takú expozíciu, aby čo najväčšia plocha fotografie bola exponovaná s dostatočným množstvom informácií. V ťažkých svetelných situáciach sa nedokáže rozhodovať ako fotograf a uprednostniť určitú časť scény.

Alibizmus merania vidíme aj v častom zabraňovaní vzniku prepalov aj za cenu zlej expozície väčšiny plochy fotografie.

Vstavané expozimetre merajú svetlo odrazené od objektov na scéne alebo svetlo vyžarované (slnko, obloha, lampy...). Tento spôsob merania funguje vo väčšine bežných situácií pomerne spoľahlivo. Ak sa nejedná o štandardnú situáciu, dôjde k chybnej expozícii.


Ak by ste chceli merať expozíciu čo najpresnejšie, museli by ste používať takýto expozimeter merajúci svetlo viacerými spôsobmi, k tomu 18% šedú tabuľku a samozrejme veľké znalosti o exponometrii. Takto pracujú špičkoví fotografi.

Štatistickým vyhodnotením veľkého počtu záberov na ktorých sa spriemeruje jas dostaneme hodnotu 18% šedej. Práve na tento priemerný jas sú naše fotoaparáty nastavené. Preto sa ako expozičná pomôcka používa 18% šedá tabuľka. Ak je priemerný jas scény alebo jas hlavného objektu odlišný, dôjde k nesprávnej expozícii. U rôznych fotoaparátov býva odchýlka rôzna a vy by ste ju mali zistiť.

Zámerná zmena expozície

Pri exponovaní fotografie musíme rozlišovať medzi presnou a želanou expozíciou. Presná expozícia znamená naexponovať záber na základe množstva svetla na scéne. Expozícia je jedným z vyjadrovacích nástrojov fotografie. Fotografiu môžeme zámerne exponovať nepresne a pritom dosiahneme emotívne lepší výsledok ako pri presnej expozícii. Jednoducho preexponovaná alebo podexponovaná fotka sa nám bude javiť ľúbivejšia.


Pri preexpozícii sú farby pastelovejšie, fotografia pôsobi ľahšie a vzdušnejšie.


Podexpozíciou zvýrazníte zadné svetlo. Farby sú tmavšie a sýtejšie.
V angličtine pre to používajú výraz bold color.


 Ako fotograf môžete zájsť do extrému. Rovnaká fotografia expozične prevedená do Low Key
s prevahou tmavých tónov.

Tá istá fotografia, 3x iná expozícia a každá je správna. Ani jedna nezodpovedá nameraným hodnotám, nech by boli akokoľvek presné.

Oprava automatického merania expozície

Použitie korekcie expozície je jedným z najjednoduchších úkonov na fotoaparáte. Väčšina fotoaparátov má pre ňu vyhradené tlačidlo +/-, ktoré stlačíte a rollerom nastavíte príslušnú hodnotu korekcie. Tá má plusové a mínusové hodnoty. Amatérske fotoaparáty umožňujú korigovať expoziciu väčšinou v rozsahu +/- 2EV, profesionálne fotoaparáty až +/- 5EV. Uživateľsky je možné nastaviť odstupňovanie po 1/2EV alebo 1/3EV pre jemnejšiu korekciu. Štandardne je korekcia expozície nastavená na nulu, to znamená, že neovplyvňuje expozíciu.  Pri nastavení mínusových hodnôt dôjde k podexponovaniu fotografie (stmaveniu), pri nastavení plusových hodôt dôjde k preexponovaniu (zosvetleniu).


Väčšina fotoaparátov má pre korekciu expozície vyhradené samostatné tlačidlo.


Korekcia je zobrazovaná na hlavnom alebo pomocnom displeji (ak je ním fotoaparát vybavený)
a v hľadáčiku. Na obrázku zobrazenie LCD displeja Nikonu D5200
.

Korekciu expozície volíme na základe kontrolných záberov alebo skúseností. Dobrými pomôckami sú histogram a zobrazenie prepalov. U fotoaparátov so živým náhľadom so simuláciou expozície môžete vidieť účinok korekcie ešte pred expzíciou. Túto funkciu nemajú všetky fotoaparáty.

Korekcia na základe obrazu a histogramu

Najzákladnejšou pomôckou pre stanovenie korekcie je náhľad na nasnímanú fotografiu. Niekto má zapnutý okamžitý náhľad a niekto nie. Ja ho mám zapnutý prakticky stále a po expozícii “hodím očkom”, či je všetko vporiadku (expozícia, zaostrenie, kompozícia). Ak nie, urobím okamžitú nápravu. Ďalšie náhľadové pomôcky (zobrazenie prepalov a histogram) používam zriedkavejšie. Ich vyhodnotenie znamená ďalší čas naviac a tak ich používam len keď mám čas, napr. pri krajinárskej fotografii, nočnej fotografii, experimentoch.

Histogram je graf rozloženia jasu v obraze. Fotograf by sa mal naučiť ho “čítať”. Pri nesprávnej interpretácii a snahe dosiahnuť určitý tvar grafu, môže byť jeho použitie kontraproduktívne a viesť k chybnej expozícii. Histogram by mal zodpovedať konkrétnej scéne a rozloženiu jasu na nej a aj zámeru fotografa. Fotograf na histograme sleduje najmä tri časti. Krajné, zodpovedajúce svetlám a tieňom, ktoré vypovedajú o tom, či na fotografii budú alebo nebudú prepaly, či neprekreslené tiene. Ďalej sa sleduje exponovanie stredných, alebo konkrétnych jasov.


U fotografie s prevahou svetlých tónov musí byť ťažisko histogramu vpravo.


Naopak u fotografie s prevahou tmavých tónov, musí byť ťažisko histogramu vľavo.


Fotografia so širokou škálou jasov, krivka histogramu vypĺňa celú škálu od svetiel až po tiene.


 Takmer rovnaký záber za iných svetelných podmienok. Tvar histogramu je iný. V tomto prípade je najdôležitejšie, aby sa graf v oblasti svetiel “neopieral” o pravú stranu. Signalizovalo by to veľký prepal na budove hradu. Aj keď histogram signalizuje určité prepaly, jedná sa o bodové zdroje svetiel, ktoré nás nezaujímajú.

Ak dobre spoznáte váš fotoaparát a možnosti spracovania RAW-u, nemusíte histogram neustále kontrolovať. Je to len pomôcka. Vašou snahou je nafotiť dobrú fotku a nie pekný histogram.

Zobrazenie prepalov pri prezeraní fotografií je tiež dobrou expozičnou pomôckou. Plochy bez kresby čiernobielo blikajú. Sú motívy, kde sú prepaly nežiadúce a motívy, kde vôbec nevadia, ba niekedy fotku dokonca vylepšia. Preto je potrebné posudzovať prepaly individuálne. Ak vám bliká polovica oblohy, je to zlé. Ak vám blikajú bodové zdroje svetla na nočnom zábere, netreba sa tým zaoberať. Našou snahou nemá byť nemať za každú cenu na fotografii prepaly.

Ak usúdite, že prepal by na fotografii byť nemal, nemusí byť korekcia expozície tým najideálnejším riešením, najmä ak zvyšok fotografie silne podexponujete. Niekedy je lepším riešením použitie šedého prechodového filtra, techniky HDR, zmeny nasvietenia...


Najmä v portrétnej a módnej fotografii nie sú prepaly nedostatkom, naopak môžu dotvárať svetelnú atmosféru záberu. V takomto prípade netreba meniť expozíciu. Foto: Shutterstock.

Aj keď fotografujete do formátu RAW, na displeji sa vám zobrazuje JPG náhľad. Ten má menší dynamický rozsah a tak sa vám na displeji zobrazuje fotografia z horším prekreslením svetiel a tieňov. Displej môže zobrazovať prepaly, ktoré v skutočnosti na fotografii RAW nie sú. Displej fotoaparátu naviac nie je kalibrovaný grafický monitor. Jeho obraz je len orientačný. Porovnaním obrazu na displeji a monitore by ste mali zistiť na koľko je zobrazenie presné.

Korekcia podľa živého náhľadu

Azda v žiadnej novej zrkadlovke nechýba funkcia živého náhľadu, u kompaktov a CSC fotoaparátov je tento režim štandardom. Podľa konkrétneho modelu fotoaparátu zobrazuje živý náhľad v jednom alebo dvoch režimoch. Všetky zobrazujú obraz tak, aby sme dokázali scénu dobre rozoznať (posúdiť kompozíciu, ostrosť...), ale len niektoré fotoaparáty majú možnosť aktivovať simuláciu nastavenej expozície, korekcie, vyváženia bielej a ďalších parametrov vplývajúcich na výsledný obraz. Podrobne si preštudujte návod k vášmu fotoaparátu, aké možnosti zobrazenia živého náhľadu ponúka.

Ak má fotoaparát možnosť simulovaného živého náhľadu, môžete ho využiť na nastavenie korekcie expozície. Ako meníte jej hodnoty, ihneď sa prejavujú na živom náhľade.

Korekcia na základe skúsenosti

Tí, ktorí fotografovali na film a výsledok videli až po jeho vyvolaní, používali korekciu expozície na základe vlastných skúseností často. Nemali k dispozícii okamžitý náhľad, histogram ani zobrazenie prepalov. Museli dobre poznať ako sa správa meranie expozície ich fotoaparátu v rôznych situáciach a kalkulovať s typom a expozičnou pružnosťou filmu. Vyhodnocovali vyvolaný film a fotografie. Zozbierané údaje uplatnili pri korekcii expozície. Takýmto spôsobom, s okamžitou spätnou väzbou môžete pracovať aj s digitálnym fotoaparátom.

Pri prvých digitálnych zrkadlovkách mali mnohí fotografi trvale nastavenú korekciu expozície, pretože tie mali tendenciu k podexponovaniu. Aj teraz niektoré zrkadlovky podexponujú obraz pri prvom náznaku možného vzniku prepalu. Stačí malý kúsok svetlej oblohy a fotoaparát scénu podexponuje (to je ten alibizmus). Ak viete, že sa váš fotoaparát takto správa, môžete vopred nastaviť korekciu expozície.

Je zaujímavé, že ani počas niekoľkých desaťročí vývoja merania fotoaparátov sa nepodarilo vyvinúť dostatočne spoľahlivé vstavané meranie expozície. A tak sa u digitálnych zrkadloviek trápime s podobnými problémami ako u mechanických filmových fotoaparátov. Ukážeme si niekoľko expozičných príkladov, s ktorými sa môžete stretnúť a dobre ich poznajú staršie generácie fotografov.


Fotografie typu Low Key s prevahou tmavých tónov bývajú, bez zásahu fotografa, preexponované.


Korekcia expozície o -1EV pomohla a na fotografii nie je toľko prepalov. Obsahuje dostatok informácií na to, aby sa korekcia dala urobiť aj v počítači.


Korekcia expozície o -1 a 2/3 EV. Konečne je zrejmé, že fotoaparát je takmer čierny a nie šedý.


Po miernej úprave gradačnej krivky predchádzajucého záberu som dosiahol takú svetelnú atmosféru, aku som si predstavoval pri fotografovaní.

Na prvom príklade sme si ukázali ako nepresne exponuje fotoaparát v prípade fotografie s prevahou tmavých tónov. Z čiernej farby sa snaží urobiť stredne šedú. Vyhodnotením záberov sme zistili, že v takýchto prípadoch môžeme smelo použiť korekciu expozície minimálne o - 1 EV (pre mnou použitý fotoaparát), optimálne až o -1 a2/3 EV.


Fotografie typu High Key s prevahou svetlých tónov bývajú, bez zásahu fotografa, podexponované.


Korekcia expozície o + 1EV výrazne pomohla. Biely toaletný papier je stále podexponovaný.


Až s korekciou expozície p + 1 a 2/3 EV je expozícia takmer presná. V najjasnejších svetlách je stále
dostatočná rezerva, aby nedošlo k prepalom.
Na horších monitoroch môžu niektorí vidieť prepaly, ktoré na fotografii nie sú.


Poslednú fotografiu som upravil jemnou korekciou gradačnej krivky a najsvetlejších tónov tak, aby bolo zrejmé, že papier je biely, ale nedošlo k prepalom.

Na druhom príklade sme si ukázali nepresnú expozíciu scény s prevahou svetlých tónov. Fotoaparát sa z bielej farby opäť snaží urobiť stredne šedú. Minimálna korekcia pre takúto situáciu je + 1EV (pre mnou použitý fotoaparát), optimálna ešte o 2/3 EV viac.


Priemerný jas autíčka je v stredných tónoch a fotoaparát by teoreticky nemal mať s expozíciou problém.
Pozadie je ale biele a to meranie pomýlilo a fotografia je podexponovaná.


Situácia sa ešte zhoršila. Stačí malý svetelný zdroj a dôjde k podexpozícii. Fotoaprát sa snaží zabrániť prepalu, ktorý by vznikol na baterke. Pre fotografa by bol tento prepal nepodstatný a akceptovateľný. Pri fotografovaní pretekov automobilov a motoriek som bojoval s podexpozíciou až niekoľko EV, pokiaľ malo vozidlo zapnuté svetlá a to za bieleho dňa.


Pre správne exponovanie prvého záberu som musel použiť korekciu + 1 a 1/3 EV. V prípade fotografie s rozsvietenou baterkou by to bolo až +2EV.

Na treťom príklade sme si ukázali, že aj na prvý pohľad bezproblémovej scéne sa meranie pomýli viac ako o 1EV. U fotoaparátov s veľkým dynamickým rozsahom, pri snímaní do formátu RAW, nie je problém expozíciu korigovať v počítači. Netreba sa na to ale spoliehať, najlepšie je exponovať presne. Pri korekciách v počítači sa môže zvýrazniť šum. Ak fotografujete do formátu JPG, na počítačovú korekciu zabudnite. Formát JPG neobsahuje dostatok informácii pre väčšie korekcie.

Vyskúšajte si sami aj iné kritické situácie: fotografovanie v protisvetle, vysokokontrastná scéna s veľkým dynamickým rozsahom, bodový zdroj svetla na scéne, rôzny podiel svetlej oblohy na fotografii....

Pri našich pokusoch sme spoznali ako sa fotoaparát správa z hľadiska merania expozície. Od teraz môžeme už pri fotografovaní automaticky nastaviť korekciu expozície, ak vyhodnotíme scénu ako expozične kritickú.

JPG vz. RAW

Exponometria súvisí úzko s dynamickým rozsahom snímača (aj filmu). Pri väčšom dynamickom rozsahu je fotoaparát schopný zachytiť širšiu škálu jasov bez vzniku prepalov alebo neprekreslených tieňov. Väčší dynamický rozsah snímača = menej problémov s expozíciou. Skúsený fotograf pri stanovení expozície s dynamickým rozsahom snímača počíta. Počíta aj s informáciami, ktoré sú uložené v digitálnom súbore a s tým ako ich môže spracovať.

U fotoaparátu s malým dynamickým rozsahom (kompakty, staršie typy zrkadloviek) dochádza často k prepalom a neprekresleniu tieňov. Ich snímače majú malý dynamický rozsah. Ak dokážu ukladať fotografie len do formátu JPG, tak je problém ešte výraznejší. Formát JPG je 8-bitový komprimovaný formát, ktorý už neposkytuje takmer žiadné informácie naviac, ktoré by sa dali z neho získať postprocesingom. Ak máte na oblohe veľký prepal, už s ním nič neurobíte. Jedine, že dodáte oblohu z inej fotografie. Ani pri získavaní obrazových dát z tieňov nebudete úspešný. Veľmi rýchlo sa objavý šum, posterizácia, JPG artefakty.

Ak fotografujete do formátu JPG, mali by ste exponovať čo najpresnejšie a maximálne využívať farebné profily, digitálne rozširenie dynamického rozsahu (D-Lightning, DRO a pod.), prípadne aj vstavanú funkciu HDR, ak ju váš fotoaparát ponúka.

Formát RAW obsahuje omnoho viac informácii ako JPG, aj keď to niekedy nie je na prvý pohľad vidieť. RAW konvertory majú niekoľko nástrojov na prácu s expozíciou. Ich možnosti sa môžu rôzniť. Štandardom je korekcia expozície a záchrana zle exponovaných miest. Nástroje, ktoré nás vo vzťahu k exponometrii zaujímajú. Ak dobre ovládate prácu s RAW konvertorom a naviac poznáte svoj fotoaparát, dokážete sa rozhodovať ako zasahovať do exponovania záberov. Budete lepšie vedieť, kedy je nutné použiť korekciu expozície, či iné nástroje (filtre, zmenu nasvietenia...).


Takáto scéna je expozičným orieškom. Zuzka Minarovičová ju nafotila v Nepále. Fotoaparát ju exponoval na svetla, aj tak je ale časť oblohy bez kresby. Krajinkári by v takomto prípade použili šedý prechodový filter na zmiernenie expozičného kontrastu.

 
Ak by snímala do formátu JPG a chcela by mať správne exponovanú dedinu, musel by použiť korekciu expozície viac ako + 5EV, čo by viedlo k veľkému prepalu (simulácia).


Vďaka slušnému dynamickému rozsahu fotoaparátu, informáciam v súbore RAW a schopnostiam RAW konvertoru, je možné získať viac informácii z tieňov bez toho, aby sa obloha preexponovala.

Na fotografii z Nepálu sme si ukázali, ako dôležité je fotografovať do formátu RAW. Aj veľká expozičná chyba sa dá veľmi dobre napraviť. Ideálne by ale bolo skombinovať šedý prechodový filter a počítačovú úpravu.

Korigovať na mieste alebo sa spoliehať na počítač? Dynamický rozsah snímača je jedným zo stále sa zlepšujúcich parametrov snímača. Vylepšujú sa aj možnosti RAW konvertorov. Možnosti práce s expozíciou sú niekedy až neuveriteľné a fotograf dokáže postprocesingom napraviť aj veľké expozičné chyby v rozsahu niekoľkých EV. To ale neznamená, že by sme mali poľaviť na snahe, čo najpresnejšie exponovať. Výrazné úpravy expozície v počítači môžu zvýrazniť šum a iné obrazové artefakty, naviac pripravujú fotografa o čas.
Záver

Korekcia expozície je každodennou súčasťou práce fotografa. Pri jej použití sa riadi najmä skúsenosťami. Má však k dispozícii aj niekoľko pomôcok: náhľad fotografie, histogram, zobrazenie prepalov, živý náhľad so simuláciou expozície. Korekciu expozície používa fotograf z niekoľkích dôvodov:

  • korekcia nepresného merania expozície
  • posun expozície pre lepšie využitie dynamického rozsahu snímača v spojení so spracovaním RAW súboru v počítači
  • cielené podexponovanie alebo preexponovanie fotografie za účelom dosiahnutia želaného expozičného efektu

Korekciu expozície nepužívajte v týchto prípadoch:

  • ak je použitie iných fotografických techník účinnejšie (HDR, použitie filtrov)
  • ak je lepšie prísť v inú dennú alebo ročnú dobu, či počkať si na zmenu počasia
  • ak môžete zmeniť svetlo na scéne použitím pomôcok bez pokazenia celkovej atmosféry záberu (blesk, odrazka...)
  • ak by korekcia mohla narobiť viac škody ako osohu

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
om1ci
2013-02-05 08:23:12
Neostáva mi nič iné iba poďakovať za ďalší dobrý článok, Karol.
 
Daniel Urban
2013-02-05 08:33:20
Karol, jednoznačne napíš knihu. Zase ďalší skvelý článok.
 
Bobo2sk
2013-02-05 08:45:53
ha ha... v manualnom rezime korekcia?
Ooops.... ono to fakt (s autoISO) funguje Dobry tip
 
Rastislav
2013-02-05 08:58:03
Tak takto si predstavujem dobrý a prínosný článok a pre mňa utvrdenie, že expozíciu nadstavujem celkom správne.
 
velecky
2013-02-05 09:13:42
mám canon 50, pri M režime asi korekciu citlivosti (ak je nastavená na A) robiť nemôžem? Lebo korekciu expozície (pri A a TV režimoch) robím tým zadným veľkým otočným tlačidlom. A pri M režime sa týmto tlačidlom mení clona...
 
NefroniK
2013-02-05 09:24:31
f/5.6 a F5.6 (?)
 
jan.zitniak
2013-02-05 09:31:28
Výborný článok, ja len malú poznámku ohľadom gramatiky v slove "niekoľkích" v závere článku. Teším sa na ďalšie poučné článočky ...
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2013-02-05 09:37:21
príspevok od: NefroniK
f/5.6 a F5.6 (?)
Vdaka za upozornenie.
 
NefroniK
2013-02-05 09:42:02
Inak veľmi prínosné, za 1 (za 5).
 
Patrik Stedrak
externý redaktor 2013-02-05 09:49:49
vdaka za dalsi lahko pochopitelny clanok, pridavam k oblubenym
 
satanley
2013-02-05 09:59:32
Vyborný článok
 
dany
2013-02-05 10:32:59
príspevok od: Rastislav
Tak takto si predstavujem dobrý a prínosný článok a pre mňa utvrdenie, že expozíciu nadstavujem celkom správne.
nadstavujes alebo nastavujes ? )))
 
scoty
2013-02-05 10:43:35
dobre a naucne.. super
 
haplo602
2013-02-05 10:50:07
tie fotografie z nepalu su celkom zaujimave ... vidno ze zelana a technicky spravna expozicia niesu spravne ani v jednom pripade ... na tej posledne su hory a oblaky blizsie ako na tej prvej.
 
Rastislav
2013-02-05 10:51:11
príspevok od: dany
nadstavujes alebo nastavujes ? )))
Sorry, nastavujem
 
brki
2013-02-05 12:08:33
výborný, užitočný článok Karol
 
hubertsvk
2013-02-05 12:26:07
RAW konvertor mam ako chapat? poradite?
 
Marcel Rebro
2013-02-05 12:35:50
príspevok od: hubertsvk
RAW konvertor mam ako chapat? poradite?
Ako len chces Ale je to nastroj ktory RAW skonvertuje do formatu s ktorym sa da dalej pracovat v grafickom / foto editore - TIFF, JPEG, PNG
 
yves998
2013-02-05 13:00:43
Vyborny clanok,nevim expoziciu korigovat na 5D mk2,pri Av,nemam neco zapnute v menu?
dik ak ma nekto podobnu skusenost
 
Jozi Mačutek
2013-02-05 13:46:31
príspevok od: Daniel Urban
Karol, jednoznačne napíš knihu. Zase ďalší skvelý článok.
hňed by som si ju kúpil
 
Marcel Rebro
2013-02-05 13:55:50
príspevok od: Jozi Mačutek
hňed by som si ju kúpil
Hňed by som ti ju vymenil za učebnicu Slovenčiny

Sorry za OT, spravidla na novotvary a iné lingvistické špecialitky nereagujem (každý sa môže prekľepnúť), ale HŇED je unikát
 
Jozi Mačutek
2013-02-05 13:58:14
príspevok od: Marcel Rebro
Hňed by som ti ju vymenil za učebnicu Slovenčiny

Sorry za OT, spravidla na novotvary a iné lingvistické špecialitky nereagujem (každý sa môže prekľepnúť), ale HŇED je unikát
hej ale to je preklep , mám na notebooku blbu klávesnicu
 
calven
2013-02-05 14:12:22
príspevok od: Jozi Mačutek
hej ale to je preklep , mám na notebooku blbu klávesnicu
No na mojej klávesnici je "ň" od "n" vzdialené 6 kláves a je o jeden rad vyššie...
 
haplo602
2013-02-05 14:18:44
príspevok od: calven
No na mojej klávesnici je "ň" od "n" vzdialené 6 kláves a je o jeden rad vyššie...
no mne ked das slovensku klavesnicu tak sa naucis nove nadavky kedze zasadne pisem bez diakritiky niecom zvyknuty kde sa ktore hacky a carky nachadzaju ... je to hodne precne potom
 
Marcel Rebro
2013-02-05 14:19:40
príspevok od: calven
No na mojej klávesnici je "ň" od "n" vzdialené 6 kláves a je o jeden rad vyššie...
a) tušíš aké rozloženie kláves je na špišiackej klávesnici?
b) Joži možno chcel napísať H)ed, ale omylom miagol šift
 
calven
2013-02-05 14:32:18
príspevok od: Marcel Rebro
a) tušíš aké rozloženie kláves je na špišiackej klávesnici?
b) Joži možno chcel napísať H)ed, ale omylom miagol šift
a) niečo by som o tom mal vedieť, som tiež odtiaľ
b) núka sa to ako vysvetlenie. Ale ako vraví Holmes: Najjednoduchšie vysvetlenie je zvyčajne to správne...

A tým končím off topic komunikáciu
 
velecky
2013-02-05 14:57:47
príspevok od: yves998
Vyborny clanok,nevim expoziciu korigovat na 5D mk2,pri Av,nemam neco zapnute v menu?
dik ak ma nekto podobnu skusenost
môžem len vlastnú skúsenosť z 50 D, tam je vzadu vypínač celého aparátu,, taký páčkový, a on ma 3 polohy - celkom dole OFF v strede ON a celkom hore nie je nič napísané. Ak to dám len do strednej polohy ON, tak mi nejde robiť korekciu expozície, resp. je nefunkčný celý otočný ovládač na zadnej stene. 5D nepoznám, ale možno aj tam je takýto systém...
 
Mikinvl
2013-02-05 15:06:55
Clanok ktory nie len zaciatocnikom v mnohom pomože,super
 
Jozi Mačutek
2013-02-05 15:38:17
príspevok od: calven
No na mojej klávesnici je "ň" od "n" vzdialené 6 kláves a je o jeden rad vyššie...
hej ale tie de te ne le di ti ni li ma neraz pomylilo a smutne je že vždy sa mi to stáva na tomto portali
 
Akelan
2013-02-05 19:12:23
Dobrý článok a aj dobre načasovaný, akurát som sa chystal založiť tému o princípe fungovania korekcie expozície, nakoľko v náhľade jasne vidím, že došlo k posunu v expozícii, ale čo sa vlastne stalo? Tak teraz už je to jasnejšie.
 
walde
ocenenie redakciou 2013-02-05 19:13:37
...výborný článok, takpovediac názorne-edukatívny
 
Mattus1990
2013-02-05 21:04:26
výborný článok, už len aplikovať
 
slavmiro
2013-02-05 21:16:12
Autor fotografii co okrem PSAM dokaze efektivne narabat s EV zvycajne ziskava dalsi silny kreativny nastroj, nieco ako vyssi level fotozrucnosti.
Uzitocna clanok, nevsimol som si ci bolo spomenute, v ramci exterierov kompenzovanie +EV na bielom snehu, pripadne -EV v tmavych scenach (les), ci tmava scena s s bodovym lokalnym svietenim v divadle a na koncertoch pri fotografovani v poloautomatickom rezime s prioritou clony. Dalsie vyuzitie -EV je oprava notorickych expozicnych nedostatkov niektorych, najma wide skiel (Tokina11-16).
 
seifi
2013-02-05 22:13:24
príspevok od: Daniel Urban
Karol, jednoznačne napíš knihu. Zase ďalší skvelý článok.
bez toho aby som upieral kvality Karola, ty si myslíš, že to všetko už nie je na papieri ?
 
seifi
2013-02-05 22:16:48
príspevok od: Jozi Mačutek
hňed by som si ju kúpil
len jednú ? o čo by vyznelo lepšie, ak by si kúpil rovno 2 knihy
 
marek zelina
2013-02-05 23:24:31
príspevok od: yves998
Vyborny clanok,nevim expoziciu korigovat na 5D mk2,pri Av,nemam neco zapnute v menu?
dik ak ma nekto podobnu skusenost
namackni spust do polovice a zadnym kolieckom upravis bez problemov,...ak teda nieje niekde chyba,... samozrejme musis mat fotak zapnuty nielen na on ale az na tu poslednu polohu ktora odblokuje koliecko alebo roller,.. ak to aj tak nepojde, bude problem niekde hlbsie
 
nino74
2013-02-06 07:41:50
Vďaka El Professore parádny čláŇok
 
total empty
2013-02-06 08:45:51
Hmmm... vždy som hovoril,že je lepšie fotku podexponovať. Zprepalov už kresbu nevytiahneš.
Na druhej strane správne exponovať je umenie,čo dokazuje aj tento článok.
Ďalšia vec je HDR a skladanie expozície.
 
seifi
2013-02-06 09:21:00
príspevok od: yves998
Vyborny clanok,nevim expoziciu korigovat na 5D mk2,pri Av,nemam neco zapnute v menu?
dik ak ma nekto podobnu skusenost
tú páčku, ktorou zapínaš foťák posuň ešte o stupeň ďalej, a zadným už pôjde robiť korekciu
 
dejw
2013-02-06 15:24:14
Takze, ked som to dobre pochopil aj v manuale sa chova expozimeter fotoaparatu "alibisticky", zaleziac od fotografovanej sceny.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2013-02-06 15:27:39
príspevok od: dejw
Takze, ked som to dobre pochopil aj v manuale sa chova expozimeter fotoaparatu "alibisticky", zaleziac od fotografovanej sceny.
V manuale nastavujes cas a clonu sam. Je na tebe, ci sa budes riadit expozimetrom (stupnica pre a podexpozicie), alebo pouzijes iny sposob merania (expozimeter), alebo urcis expoziciu odhadom a na zaklade skusobnej expozicie. Na sposobe merania vstavaneho expozimetra sa nic nemeni, ked ho das do programu M. Bud sa nim riadis alebo nie. Vacsinou mas M preto, ze sa nim riadit nechces, inak by si asi vyuzil funkciu nejakej poloautomatiky.
 
keko
2013-02-06 17:00:02
príspevok od: total empty
Hmmm... vždy som hovoril,že je lepšie fotku podexponovať. Zprepalov už kresbu nevytiahneš.
Na druhej strane správne exponovať je umenie,čo dokazuje aj tento článok.
Ďalšia vec je HDR a skladanie expozície.
Nech tu pise ktokolvek dobre mienene rady na temu spravnej expozicie, ty si si vybral, ze je lepsie podexponovat.
Prezrad mi, priatelu, chodis volit? To preto je nam tu tak zle?
(Prepac, ze si dnes obetou mojej zabavy zrovna ty. Ale ked ja proste nemozem
 
total empty
2013-02-06 18:14:58
príspevok od: keko
Nech tu pise ktokolvek dobre mienene rady na temu spravnej expozicie, ty si si vybral, ze je lepsie podexponovat.
Prezrad mi, priatelu, chodis volit? To preto je nam tu tak zle?
(Prepac, ze si dnes obetou mojej zabavy zrovna ty. Ale ked ja proste nemozem
Keď aj pojem správna expozícia je relatívna a také 2EV plus-minus v raw není problém.Pokiaľ to neni extrém-6EV a viac,tak je to v pohode, v softoch si to aj tak upravím,ale vždy mám tendenciu trocha podexponovať. Ja volim len Kotlebu. Pre dnešok ti to prepáčim.
 
keko
2013-02-06 18:42:58
príspevok od: total empty
Keď aj pojem správna expozícia je relatívna a také 2EV plus-minus v raw není problém.Pokiaľ to neni extrém-6EV a viac,tak je to v pohode, v softoch si to aj tak upravím,ale vždy mám tendenciu trocha podexponovať. Ja volim len Kotlebu. Pre dnešok ti to prepáčim.
Ja ti dakujem, ze ta to nenahnevalo
Dvaja kotlebovci biju v kute roma. Ide okolo policajt a nevie, ako sa zachovat. Vola nadriadenemu:"Veliteli, tu taka sitacia, ze dvaja kotlebovci biju roma. A teraz co, pomahat, ci chranit?"
 
total empty
2013-02-06 18:56:14
príspevok od: keko
Ja ti dakujem, ze ta to nenahnevalo
Dvaja kotlebovci biju v kute roma. Ide okolo policajt a nevie, ako sa zachovat. Vola nadriadenemu:"Veliteli, tu taka sitacia, ze dvaja kotlebovci biju roma. A teraz co, pomahat, ci chranit?"
To je diléma, patová situácia.No zdruhej strany:Kto sá chová a žije ako človek a kto ako zviera?
A je to vyriešené
 
keko
2013-02-06 20:59:43
príspevok od: total empty
To je diléma, patová situácia.No zdruhej strany:Kto sá chová a žije ako človek a kto ako zviera?
A je to vyriešené
 
Anena
2013-02-07 04:40:07
Opat vyborny clanok Karol.
 
yves998
2013-02-07 22:30:05
príspevok od: seifi
tú páčku, ktorou zapínaš foťák posuň ešte o stupeň ďalej, a zadným už pôjde robiť korekciu
Dakujem za feedback,samozrejme to funguje len ne na M-programe,treba Tv alebo Av,ja som mal pocas celej doby M-ko,potom zadny volic je priradeny inej funkcii,dakujem za postrehy a vyborny clanok,Pan Srnec je moj oblubeny autor,naozaj je to na knihu,dakujem
 
kakadu
2015-03-25 11:29:46
príspevok od: yves998
Dakujem za feedback,samozrejme to funguje len ne na M-programe,treba Tv alebo Av,ja som mal pocas celej doby M-ko,potom zadny volic je priradeny inej funkcii,dakujem za postrehy a vyborny clanok,Pan Srnec je moj oblubeny autor,naozaj je to na knihu,dakujem
ja viem, ze reagujem na nieco co je 2 roky stare, ale neda mi skorigovat tento "mytus" a aj pre inych **
na M funguje praveze rovnako, mas pod kontrolou expoziciu aj cas a korekciu robis rucne ich pomerom - vysledok vidis na expozimetri. Ako sa ti meni, ak mas nahlad tak aj na nahlade.
Ak mas prioritu casu, alebo uzavierky logicky nemozes dat do pomeru rucne druhu hodnotu, pretoze je na automate, tak "funguje" korekcia expozicie co je to iste ako ked na manuale proste mierne prexponujes alebo podexponujes zmenou casu alebo uzavierky .... cela korekcia expozicie je len zasah do automatickeho nastavenia.
Neviem preco sa z toho robi veda - a nepovie sa to priamo.
V manuale to logicky nepotrebujes, takze nie ze nefunguje, ale praveze na manuale funguje naplno
ked neveris tak sa pozri co robi expozimeter na AV a TV ked menis hodnoty - je v strede - logiky pretoze druha hodnota sa automaticky meni tak aby to sedelo na optimalnu hodnotu.
 
JohnNewton
2015-03-25 11:54:40
Zmena času alebo uzávierky ???? A clona nám kde ostala ?
 
JohnNewton
2015-03-25 12:09:04
Pletieš si tam pojmy, uzávierku menia v servise .....
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované