Hore

Fotografovanie v súlade so zákonom


Základné kritéria pre fotografovanie osôb stanovuje

v § 11 až § 13 Občiansky zákonník v rámci úpravy týkajúcej sa ochrany osobnosti.Podľa občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Každá osoba má teda právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy (napr. podoby, tanca, spevu).                                  


Súkromím sa rozumie právo na život podľa vlastných predstáv chránený pred publicitou.    

Fotografovanie osôb


Okrem všeobecnej ochrany pred zásahmi do súkromia, zákon ešte konkrétne upravuje, za akých podmienok je možné osoby fotografovať. Uvádza, že fotografie (zákon ich nazýva ako obrazové snímky alebo podobizne) týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.  

Privolenie však nie je potrebné v prípade tzv. zákonných licencií:
1/ ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely).  
2/ Fotografie sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež:
·   na vedecké účely
·   na umelecké účely
·   pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.  Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Podľa citovaných ustanovení teda pre legálne vytvorenie a použitie (napr. predaj alebo zverejnenie) fotografie si treba odpovedať na dve otázky:  

a/ či dochádza vytvorením a použitím fotografie k zásahu do súkromia osoby,
b/ či je potrebné privolenie na vyhotovenie a použitie fotografie.

Zásah do súkromia  

Základným kritériom pre posúdenie, či fotograf môže vyhotoviť fotografiu, je, či jej vytvorením zasiahne do súkromia fotografovanej osoby. Hoci zákon presne nestanovuje, kedy už nejde o súkromie jednotlivých osôb, snažia sa o to súdy svojou rozhodovacou činnosťou (Ústavný súd Slovenskej republiky, Európsky súd pre ľudské práva). Právo na rešpektovanie súkromného života sa automaticky redukuje v závislosti od toho, do akej miery jednotlivec sám dáva svoj súkromný život do kontaktu s verejným životom alebo do úzkeho spojenia s inými chránenými záujmami.

Osoby verejného záujmu  

V praxi a právnej teórii došlo vývojom k vytvoreniu zvláštnej kategórie osôb verejného záujmu (politického, športového či kultúrneho života), u ktorých právo na ochranu súkromia ustupuje pred celospoločensky oprávneným záujmom na verejné informácie. Pri týchto osobách je potrebné najprv skúmať, či fotografia sa týka ich súkromných alebo verejných vecí.  

Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia (teda bez ohľadu na to, na aké účely sa fotografia vyhotovuje a bez privolenia). Súdy výslovne uvádzajú, že za súčasť základného práva na súkromie a ani prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Výkon verejných vecí teda nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva).  

Príklad z praxe - Ústavný súd SR rozhodol o tom, že mestská polícia porušila ústavu, keď organizátorom petície zakázala fotografovať policajta pri výkone služobnej činnosti. Skupina občanov zorganizovala v Prešove pred Mestským úradom petíciu za vyvesenie tibetskej vlajky ako znaku solidarity s bojom Tibetu za nezávislosť. Proti umiestneniu stolíka s petičnými hárkami a zberu podpisov pred mestským úradom zasiahla mestská polícia. Požadovala od organizátorov povolenie na zabratie verejného priestranstva a žiadala ich, aby sa presunuli pred inú budovu. Pri komunikácii s mestskými policajtmi sa jeden z organizátorov pokúsil urobiť fotodokumentáciu, čo mu polícia zakázala. Organizátori sa so sťažnosťou obrátili na ústavný súd pre porušenie petičného práva a práva na informácie. Ústavný súd rozhodol, že postup polície bol v rozpore s ústavným právom na získavanie informácií. Ústavný súd zdôraznil, že každá osoba vystupujúca na verejnosti, teda aj policajt ako verejný činiteľ musí pri výkone svojej funkcie strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti nad svojou činnosťou. Policajt sa pri výkone svojej funkcie nemôže obhajovať právom na ochranu súkromia.

Výnimkou je fotografovanie sudcov v súdnej sieni, kde na vytvorenie fotografie je potrebný súhlas sudcu.

Ak ide o osobu verejného záujmu, ale ide o výkon jej súkromných vecí, je posudzovanie oprávnenosti fotografovať ju, obtiažnejšie (napr. na prechádzke, pri kúpaní, pri večeri). Nie je totiž žiadnym zákonom alebo rozhodnutím presne stanovené, kedy a kde ju možno fotografovať. Ich právo na ochranu súkromia síce ustupuje pred celospoločensky oprávneným záujmom na verejné informácie, ale tiež má určité hranice. Oprávnenosť fotografovať tieto osoby v súkromí a fotografie následne zverejňovať je potrebné posudzovať podľa okolností jednotlivých prípadov. Súdy stanovili aspoň základné pravidlá.  

Dôležitým faktorom v nájdení rovnováhy medzi ochranou súkromného života osôb verejného záujmu a slobodou prejavu či právom na informácie druhých, by malo byť to, či boli urobené v súkromí osoby (v zásade platí, že fotografie urobené v obydlí a súkromí fotografovanej osoby sú zásahom do jej práva na súkromie) a zároveň či zverejnené fotografie prispievajú k diskusii o záležitostiach všeobecného záujmu (napr. fotografia politika s milenkou, ktorý verejne odsudzuje neveru, môže prispieť k diskusii o jeho dôveryhodnosti a dôveryhodnosti jeho strany).  

Príklad z praxe Princezná Caroline von Hannover, najstaršia dcéra monackého kniežaťa Rainiera III, žiadala, aby súd vydal zákaz ďalšieho uverejňovania série fotografií v nemeckých časopisoch. V tomto prípade, fotografie zobrazovali Caroline von Hannover v scénach z jej každodenného života, keď sa venovala činnostiam čisto súkromného rázu (princezná na nich jazdí na koni či nakupuje). Súd zaznamenal v tejto súvislosti, okolnosti, za ktorých fotografie boli nafotené: bez vedomia alebo súhlasu žiadateľky, a v niektorých prípadoch potajme. Bolo jasné, že neprispeli k diskusii týkajúcej sa verejného záujmu, keďže si žiadateľka neplnila žiadne oficiálne povinnosti a fotografie a články sa vzťahovali výlučne na jej súkromný život. Súd usúdil, že verejnosť nemala legitímny záujem dozvedieť sa niečo o Caroline von Hannover alebo ako sa všeobecne správa v súkromnom živote, i keď sa objavila na miestach, ktoré nemožno vždy označiť za miesta v ústraní a bola verejnosti dobre známa.

Ak fotograf usúdi, že by vyhotovením fotografie bolo zasiahnuté do súkromia fotografovanej osoby verejného záujmu, prichádza do úvahy posúdenie druhého kritéria - či možno túto fotografiu urobiť a použiť bez jeho privolenia alebo len s ním.


Súkromné osoby  
V prípade súkromných osôb je v zásade vyhotovenie fotografie zásahom do súkromia a práva na podobu fotografovanej osoby, preto je potrebné vždy posúdiť, či na vyhotovenie treba privolenie alebo fotografiu možno vytvoriť aj bez privolenia. To platí bez ohľadu na to, či sa nachádza v súkromí alebo na verejnom mieste.
Ak však osoba na fotografii nie je identifikovateľná, potom nemožno hovoriť o zásahu do jej súkromia a fotografiu možno vyhotoviť a použiť neobmedzene.    

Záver  

 Ak fotograf posúdi, že vyhotovením alebo použitím fotografie nedochádza k zásahu do súkromia fotografovanej osoby, môže fotografiu vyhotoviť a použiť bez akýchkoľvek obmedzení. Ak by však vyhotovením fotografie bolo zasiahnuté do práva na súkromie či podobu fotografovanej osoby, je potrebné posúdiť, či je potrebný súhlas fotografovanej osoby.  

Privolenie k fotografovaniu  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak dochádza k zásahu do práva súkromie a podobu fotografovanej osoba, možno vyhotoviť alebo použiť fotografiu len s jej privolením.  

Súhlas možno získať písomne alebo len ústne. Stačí aj len gesto súhlasu (prikývnutie). Vzhľadom na okolnosti prípadu, možno za privolenie považovať aj nevýslovný súhlas, teda strpenie fotografovania, ak to nevzbudzuje pochybnosť, že táto osoba takto súhlasila s fotografovaním.  


Na verejných miestach je potrebné posúdiť okolnosti celej situácie, teda či osoba (verejného záujmu alebo súkromná) musela na tomto mieste počítať s tým, že môže byť odfotografovaná a na toto miesto s tým vedomím išla alebo vykonala určitú činnosť (napr. študentka predvádza na verejnej módnej prehliadke na námestí model svojich šiat a je odfotografovaná do módneho časopisu, osoba sa zúčastní dňa otvorených dverí v televízii či nejakého koncertu). Vtedy sa akceptuje to, že osoba svojou účasťou dala mlčky súhlas na vyhotovovanie fotografií.  

Ak sa osoba zúčastní koncertu alebo inej verejnej akcie, nemožno z toho vyvodzovať, že dáva mlčky súhlas na akékoľvek použitie fotografií z tohto koncertu, ale len na také, ktoré súvisí s prezentáciou alebo informáciou o tomto koncerte. Použitie fotografie v inom kontexte je neoprávneným zásahom do súkromia fotografovanej osoby (napr. ak fotografia dvoch mladých ľudí urobená na koncerte je použitá ako ilustrácia ku článku o manželských vzťahoch).  

Ak je dávané privolenie, je potrebné vedieť, na čo dáva fotografovaná osoba privolenie. Ak dá osoba výslovné privolenie na vyhotovenie fotografie,

Zákonné licencie  

Ak je fotografia vytváraná pre spravodajstvo alebo pre vedecké alebo umelecké účely, možno ju vytvoriť a aj použiť bez privolenia osoby, ktorá je na fotografii.   

Vyhotovenie a použitie takejto fotografie: 

· musí byť primerané (do formy, rozsahu i obsahu je odôvodnené vyhotovenie a aj použitie takejto fotografie) 

· nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fotografovanej osoby (ako je napr. zjavný záujem na ochrane súkromia, alebo na vyhotovenej fotke osoba vyzerá tak, že ju zverejnenie fotografie môže zosmiešniť, alebo je k fotke neprimeraný komentár).

Fotografovanie na umelecké účely  

Fotografia, hoci je autorským a jedinečným dielom svojho autora, nie vždy je vytvorená na umelecké účely. Fotografiu možno považovať za umeleckú vtedy, ak nie je primárne určená na komerciu (nemá niečo predávať či prezentovať) a má prezentovať subjektívne umelecké vnímanie autora. Na umelecké účely teda nie je vytvorená fotografia reklamná alebo fotografia do rodinného albumu.  

Fotografovanie na účely spravodajstva  

Spravodajstvom sa rozumie prezentácia udalostí týkajúcich sa spoločnosti a otázok spoločenského života. Musí ísť o veci verejného záujmu, pričom nestačí len záujem po senzácii, škandále alebo po povrchnej zábave. Zákon však aj pri týchto zákonných licenciách stanovuje obmedzenie.     

               

Fotografovanie iných objektov  

Fotografovanie, iných objektov ako je jednotlivec, nie je, až na určité výnimky, v slovenskom právnom poriadku upravené. Preto treba posudzovať pri fotografovaní napr. domu, auta, prírody, či vyhotovením a použitím týchto fotografií nedochádza k zásahu do súkromia vlastníka týchto predmetov (napr. zverejnenie fotografie domu osoby, ktorá nechce kvôli vlastnej bezpečnosti, aby sa vedelo, kde býva, zverejnenie fotografií urobených objektívom z interiéru domu).  

Pre posúdenie či fotografiu možno vytvoriť, treba sledovať kritéria ako pri fotografovaní osôb, keďže fotografia objektov môže súvisieť so zásahom do súkromia jednotlivcov. Ak sa fotografia iných objektov nespája s konkrétnou osobou alebo s nejakou skutočnosťou, na základe ktorej možno túto osobu identifikovať, nemožno hovoriť o zásahu do súkromia a vtedy možno bez obmedzenia fotografiu vyhotoviť a aj použiť.    

Verejné budovy a iné verejné predmety možno fotografovať a fotografie použiť bez obmedzenia, ak nie je zákaz fotografovať výslovne uvedený napr. pri vstupe. Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností totiž v § 63 stanovuje, že v záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať budovy, priestory alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. Nemôže však ísť o akékoľvek budovy, ale len o také, o ktorých tak rozhodne ústredný orgán štátnej správy.  

Na základe tohto zákona nemožno fotografovať z dôvodu bezpečnosti štátu napr. na železničných staniciach či v metrách (fotografovanie v samotnom vlaku už zakázané nie je). Za porušenie tohto zákazu môže byť uložená pokuta až do 50 000,- Sk. Fotoaparát policajt môže zaistiť, ak má podozrenie, že tieto veci súvisia s páchaním trestného činu alebo priestupku a ich zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu. O zaistení veci musí policajt osobe, ktorej vec patrí, vydať potvrdenie o zaistení s presným popisom zaisťovanej veci.  

Zákaz fotografovať (symbol s prečiarknutým fotoaparátom) možno nájsť aj na iných budovách a na miestach, kde nemôže byť dôvodom na zákaz záujem zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu (napr. v nákupných centrách). Návštevou nákupného centra vstupujeme do priestoru vo vlastníctve iného a vzniká súkromnoprávny vzťah medzi predávajúcim (alebo vlastníkom nákupného centra). Predávajúci môže v záujme ochrany svojho vlastníctva a ochrany práv iných stanoviť určité pravidlá pre vstup do jeho obchodu. Tieto podmienky však nesmú byť diskriminačné, teda vylučujúce určitú skupiny osôb (napr. mamičky s kočíkom alebo Rómov). V prípade takéhoto zákazu fotografovanie  v obchode či nákupnom centre nemôže byť dôvodom na zásah polície, nejde ani o priestupok, nie to ešte trestný čin, ide len o porušenie súkromnoprávnych pravidiel.

Porušenie tohto zákazu nemôže byť ani dôvodom na vykázanie človeka z predajne alebo dôvodom na príkaz vymazať fotografie. Vlastník predajne alebo SBS má jediné právo - požiadať zákazníka, aby prestal fotografovať, prípadne ho požiadať, aby priestor predajne opustil. Ak zákaz nie je výslovne stanovený pri vstupe do objektu, nemožno zakázať fotografovanie a zákaz fotografovať tam neplatí (napr. v mestskej hromadnej doprave či na kúpalisku).  

______________________________________________________________  

Bruggemann a Scheuten v. Spolková republika Nemecko, rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Nález Ústavného súdu SR z 5. januára 2001, Sp. zn. II. ÚS 44/00. Von Hannover proti Nemecku, rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 24.6. 2004

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
Jozef Krajčo
externý redaktor 2007-09-07 19:49:20
vyborny clanok
 
julo kotus
2007-09-08 00:16:39
veeeľmo užitočné pre nás, ktorí fotíme aj street, vďaka
 
Johny
2007-09-10 09:27:15
A co by sa stalo, keby som priestor obchodneho centra neopustil ani po vyzvani SBS kvoli fotografovaniu. Teda, mam dve situacie - odlozim fotoaparat do brasne a idem nakupovat. To by mi uz hadam nemohli nic. Alebo po druhe - neodlozim a zasa si nieco cvaknem. Maju pravo ma nasilne vyviest z obchodneho centra, napr. auparku?
 
dodog
2007-09-12 12:42:17
super clanok, konecne mam v tom jasno
 
Slavo Jancisin
2007-09-18 22:05:57
tento článok stál za prečítanie
 
Cohen
2007-09-20 20:18:00
konečne článok o pomeroch na Slovensku. Som sa dozvedel vela!
 
IR_photo
2007-09-25 18:49:05
Jeden z mála článkov na túto tému, ktorý má hlavu aj pätu, autorke patrí vďaka :)
 
Mitron
2007-09-27 13:10:57
Výborný článok. Trochu ma prekvapil ten zákaz na staniciach, o tom som netušil...Ale rozmýšľam napr. nad situáciou, že keby som si odfotil cudziu osobu na ulici, ona by mi dala zvolenie tým že neprotestovala aj keď o tom vedela a neskôr by ma dala na súd za porušovanie práv na súkromie, či by obstál môj argument , že neprotestovaním mi vlastne dala súhlas a jej podanie na súd je teda neopodstatnené...
 
BODY
2007-10-25 00:25:15
Skutočne užitočné a dobre spracované rady do života fotografa. Ďakujem .-)
 
gedo
2007-10-25 20:12:17
Naozaj zrozumiteľne vysvetlené.
 
gedo
2007-10-25 20:18:55
Naozaj zrozumiteľne vysvetlené.
 
lendl
2007-11-28 09:32:14
VYborny clanok, len ma napadlo, ze som pocul o zakaze fotografovania na niektorych stadionoch resp. koncertoch. Je to v sulade so zakonom?
 
kristina
2007-12-03 12:11:58
to lendl: O stadionoch alebo koncertoch plati to iste ako o nakupnych centrach. Majiteľ alebo organizator, s ktorym kupenim listka uzatvarame sukromnopravny vztah, moze v ramci tohto vztahu stanovit podmienku zakazu fotografovania. Napr. v navstevnom poriadku v Steel arene v Kosiciach taky zakaz je stanoveny (da sa ziskat suhlas na fotografovanie). V pripade porusenia tohto zakazu mozete byt vykazany zo stadiona. Avsak, kedze nejde o spachanie ziadneho priestupku alebo trestneho cinu, mali by Vas najprv upozornit a az potom Vas mozu poziadat o opustenie stadiona. V ziadnom pripade Vas nemozu napr. nasilne vyviesť alebo Vam nasilne vymazať fotografie.
 
kristina
2007-12-03 12:25:02
to mitron: takato situacia sa moze kludne stat a vtedy, v pripade konania sudneho sporu, by sud musel posudit doveryhodnost vypovedi a na zaklade svojho uvazenia by rozhodol. Ak sa napr. clovek na fotografii usmieva a pozera do objektivu, vtedy sa da predpokladat, ze vedel, ze ho fotite a pre vytvorenie fotografie sa usmial a jej vytvorenim suhlasil. Ak by ste si chceli byt uplne isty, tak potom je najbezpecnejsie mat so sebou nejaky papier, na ktory sa ta osoba podpise, ze suhlasi s vytvorenim a aj pouzitim fotografie. Toto plati samozrejme za predpokladu, ze od osoby suhlas na odfotografovanie a pouzitie fotogarfei je potrebny (k tomu pozri v clanku.
 
kristina
2007-12-03 12:47:09
to johny: bezpecnostne sluzby mozu osobu zadrzat alebo nasilne vyviest len vtedy, ak ta osoba pacha alebo spachala priestupok alebo trestny cin. Mohli by to urobit napr. na stanici, ak by niekto fotografoval. Z nakupneho centra alebo ineho podobneho objektu Vas vsak nasilne vyviest nemozu.
 
miloshaaa
2008-01-07 23:31:31
super :) informacie sa zidu :)
 
liencik
2008-02-13 14:36:11
dnes som si chcela odfotit starsi dom v meste, konkretne dvere toho domu, prisiel vsak za mnou jeden muz (asi zamestnanec firmy ktora vlastni ten dom) a spytal sa ma ci viem ze je to sukromny pozemok a ci mam suhlas majitela na fotografovanie. Nebola som si ista preto som sa ospravedlnila a odisla som prec. potrebujem taky suhlas alebo nie? to by som potom musela ziadat suhlas na fotenie na kazdy objekt, hrad kostol plot most ... nezda sa mi to.
 
frank
2008-07-17 11:29:08
Fakt dobre že ste to objasnili, len začinam fotiť. Morálka pri fotografovani je asi dôležita. Nie len zákon. Stretol som sa s fotografiami kde bol autor na fórume, nie tu, takmer obviňovany z voyerizmu. Chcel by som sa opýtať na názor autorky, možno by to zaujímalo aj iných ku konkrétnej fotografii. Bola urobená na leteckom dni kde armáda Slovenskej republiky prezentovala svoju techniku. Umožnila účastníkom povoziť sa na armádnom pásovom vozidle. Že či by mohli byť práva na súkromie odfotografovaných účastníkov porušené.
Vzhľadom na to že sa sami zúčastnili verejného predvádzania tejto techniky.
Ďakujem,
http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/foto-galeria/?action=showPhoto&id=20069
 
Daor32
2008-08-07 12:56:13
Vyborny clanok, ale potom 90% street fotiek je spravenych nezakonne...
 
tiko
2009-11-18 09:06:02
Chcel by som ozrejmiť čo znamenajú pojmy:
Ak však osoba na fotografii nie je ´identifikovateľná´
Čo znamená nie je identifikovatelná? Že je chrbtom alebo je fotka rozmazaná alebo...
Záver

Ak fotograf posúdi, že vyhotovením alebo použitím fotografie nedochádza k zásahu do súkromia fotografovanej osoby, môže fotografiu vyhotoviť a použiť bez akýchkoľvek obmedzení
No neviem kolko % nas vie kedy ano a kedy nie je zasah do súkromia,keď to nejako ani zákon nerieši.
Zákaz fotografovania objektov napr.želez.stanice,metra atď. musí byť tento objekt označený symbolom?Teda pred vstupom do objektu? V zákone 215/2004 je napísané že takýto objekt musí byt označený symbolom o zákaze fotenia.Teda ak napr.na vstupe hlavnú stanicu takýto oznam o zákaze fotenia nieje moze sa tam fotit?
 
radoslav
2009-11-18 20:12:39
chcem sa opytat ako to je ak su osoby fotografovane pri sportovych podujatiach ci potrebujem ich suhlas aby som pouzil ich foto na svoju stranku dakujem rado
 
Miroslav Veľký
2010-04-05 15:16:21
Som starosta obce a raz čas vidím vyhadzovať smetie volne do prírody, vidím ako policajt v mimo pracovnej činnosti vypúšta fekálie susedom, na verejnú komunikáciu. Môžem ho nafotiť ako vyhadzuje smetie v prírode či vypúšta z RD fekálie rovno na cestu? je to dôkazový materiál? Niečio viem ale chdem tomať potvrdené. Ďakujem.
 
Dominik Bugár
redakcia ephoto.sk 2010-04-06 16:47:04
príspevok od: radoslav
chcem sa opytat ako to je ak su osoby fotografovane pri sportovych podujatiach ci potrebujem ich suhlas aby som pouzil ich foto na svoju stranku dakujem rado
Je to verejné vystúpenie, to sa fotografovať môže (nie je to zásah do súkromia). Organizátor podujatia však môže fotenie zakázať, resp. stanoviť si podmienky (napr. povinnosť akreditácie).
 
erapo
2010-06-13 12:28:58
Chcem sa spýtať, ak nie je v obchodnom centre (príklad Aupark) symbol s prečiarknutým fotoaparátom a SBS mi prikáže prestať fotografovať s vysvetlením, že oni sú tu na to, aby ma informovali o zákaze fotografovania. Dá sa aj toto považovať za informáciu, na základe ktorej by som mal prestať fotiť, či ich môžem ignorovať a fotografovať ďalej?
 
julo kotus
2010-06-14 14:40:02
príspevok od: erapo
Chcem sa spýtať, ak nie je v obchodnom centre (príklad Aupark) symbol s prečiarknutým fotoaparátom a SBS mi prikáže prestať fotografovať s vysvetlením, že oni sú tu na to, aby ma informovali o zákaze fotografovania. Dá sa aj toto považovať za informáciu, na základe ktorej by som mal prestať fotiť, či ich môžem ignorovať a fotografovať ďalej?
Podľa môjho názoru by si mal prestať. Je to miesto síce verejnosti prístupné, ale nie je to typické verejné priestranstvo a niekomu patrí. Zákaz by si mal rešpektovať. V žiadnom prípade ťa nemôžu nútiť zmazať to, čo už máš nafotené ale aj Ty by si ich požiadavky mal rešpektovať.
 
julo kotus
2010-06-14 14:43:55
príspevok od: Miroslav Veľký
Som starosta obce a raz čas vidím vyhadzovať smetie volne do prírody, vidím ako policajt v mimo pracovnej činnosti vypúšta fekálie susedom, na verejnú komunikáciu. Môžem ho nafotiť ako vyhadzuje smetie v prírode či vypúšta z RD fekálie rovno na cestu? je to dôkazový materiál? Niečio viem ale chdem tomať potvrdené. Ďakujem.
Ťažko povedať, či sa dá ešte dnes digitálna fotografia pokladať za dôkaz, na ktorom je postavené celé dokazovanie. Snáď napomôcť môže, alebo by bolo treba fotiť na film, z ktorého sa dá dokázať, že nedošlo k manipulácii s obrazom. Čo sa týka toho povolenia, osobne dedukujem, že by mohlo ísť o fotografiu spravodajského a informačného charakteru, na ktorú si nie je treba pýtať povolenie, skúsim posunúť otázku autorke článku - advokátke.
 
mirius
2010-06-29 12:58:28
Ak ide o umeleckú fotku osoby (alebo za cieľom o jej dosiahnutie), je možné jej publikovanie napr. na titulke (obálke) novín alebo časopisu bez súhlasu danej osoby?
 
scalpel
2010-12-27 20:08:04
Chcel by som požiadať o pomoc dnes som sa bol prejsť cez horu šiel som po asfaltovej ceste od cesty je asi 6m oplotenie za ktorím sa nachádzajú divé zvieratá ako sú jelene srny muflóny a pohybujú sa občas aj bližšie popri plote ale väčšinou sú od plota aj 60-100m dnes som ich aj fotil a keď išiel okolo majiteľ zverníka na aute tak ma zastavil že si nepraje aby som ich fotil že je to súkromný pozemok a aj zveri že sú sú skromné zaujímalo by ma či má právo na to aby mi zakázal fotografovanie je tam tabula vstup zakázaný súkromný pozemok ale ja som nie v priestoroch zverníka ale od samotného oplotenia som aj 6m a nikde nieje tabula že zákaz fotografovania len ma naozaj zaujíma či porušujem zákon keď ich fotím?
 
Stuka
2011-01-14 22:28:59
Stala sa mi taká záležitosť. Stál som neďaleko zastávky autobusu a snažil som sa nastaviť fotoaparát na aktuálne svetelné podmienky. V tom mi do záberu vošiel autobus, ktorý som vzápätí cvakol. O chvíľu podišiel ku mne autobusár a začal po mne kričať, že či mi on dal súhlas na to, aby som ho odfotil. V prvej chvíli mi ani nedošlo, že čo vlastne chce. Následne som tie fotky zmazal. Chcel by som sa opýtať či v prípade, že by som odmietol fotky vymazať, či by som sa dopustil nejakého priestupku. Samozrejme by som tie fotky nechcel nikde neuverejniť, pretože boli len kalibračné.
 
MravecSK
2011-02-11 16:40:33
Chcem sa opytat : ci ma moze niekto zazalovat za to ze som fotil na verejnej akcii v uzavretom areali kde nebola ziadna vystraha na zakaz fotenia a nakoniec ma chce zalovat organizator toho podujatia zato ze ziadam aby stiahol moje fotografie z internetu a zato ze som tam vobec fotil. Bol to tuning zraz na letisku v Kosiciach kde vlastne fotil kazdy. Opytal si odo mna cd s fotkami s tym ze ich chce na sukromne ucely ale nakoniec sa objavili s logom jeho firmy na jeho stranke na Facebooku...
Dik moc
 
maral2
2011-07-28 10:34:51
Ako je to s fotografovaním národných kultúrnych pamiatok v podmienkach legislatívy SR? Ak mam dobre informácie vo VB sa tieto nesmú na komerčné účely fotografovať ani ich exteriéry. Platí niečo podobné aj na Slovensku? Ak niečo také platí aj u nás, ktorý zákon tieto veci upravuje?
 
fotograficek
2011-09-28 20:32:46
Zdravím, pred nedávnom som stretol polovníka v lese slušne som pozdravil mal som foťak nerušil som prírodu ani nič podobné. On ma začal dojebá.....ť že čo tu robým atd.... zrazu viťiahol foťák a proti mojej vôli má odfotografoval. Prosím Vás, mohol ma len tak obyčajný poľovník odfotografovať proti mojej vôli v lese som nerobyl nič nezákonne Ďakujem za odpoved a prajem dobré svetlo
 
uomo
2011-11-03 13:47:01
Vidim tu mnoho nezodpovedanych otazok. Cim to je? Niekde by stacila reakcia nech si dotycny prestuduje lepsie clanok, iste tam najde svoju odpoved. Je to stale nieco ako nic. Ked uz je to poradna. Ak sa mylim a n aotazyk odpovedate prostrednictvom "pošty", tak to sa ospravedlnujem za mozne nedorozumenie. Ale uz na uvod sa pytam "cim to je". Ja sam si clanok este precitam. Prekvapil ma zakaz fotografovania na stanici. Kooolko fotografii je tu z metra alebo nocne zabery iducich vlakov Nemame vacsie prava ako § 11 az § 13 obcianskeho zakonnika? Chcelo by to viac tolerancie a menej predsudkov. Alebo mam pribrat nejake kila, aby jednali so mnou s vacsim respektom? V pripade dokazovania napr. ohladne vyzivneho a fotodokumentacia ohladom spolocnych chvil, zakupenych veci..na to kludne staci aj JPG z mobilu. V inom pripade ako spomina pan starosta,bral by sa do uvahy ako dokaz RAW format?
 
arpi
2012-01-31 13:03:41
Policajti prinútili fotografa vymazať zábery

http://korzar.sme.sk/c/6238459/policajti-prinutili-fotografa-vymazat-zabery.html
 
slajfo
2012-10-25 11:00:44
Škoda, že tu v diskusii ostalo pár nezodpovedaných otázok, na niektoré by ma zaujímala odpoveď.

Inak skvelý článok, autorke pekne Ďakujem.
 
vdx
2014-08-27 00:04:48
Ešte jednu doplním: ako je to s poplatkami za fotografovanie. Je v súlade so zákonom zakázať fotografovanie v interiéroch kultúrnych pamiatok bez zaplatenia poplatku za fotoaparát pri vstupe?
 
Sivo
2014-08-27 10:21:25
príspevok od: vdx
Ešte jednu doplním: ako je to s poplatkami za fotografovanie. Je v súlade so zákonom zakázať fotografovanie v interiéroch kultúrnych pamiatok bez zaplatenia poplatku za fotoaparát pri vstupe?
Áno, je to v právomoci vlastníka, prípadne prevádzkovateľa pamiatky. Zvyčajne sa to zdôvodňuje nutnými nákladmi na prevádzkovanie zariadenia, ale vlastne žiaden dôvod uvádzať nemusia, pretože oni určujú návštevný poriadok. Sporné sa mi však zdajú podmienky Slovenskej správy jaskýň, ktorá vyberá poplatok za fotografovanie, avšak s podmienkou, že ide iba o osobnú potrebu a fotky nebudú zverejňované, či využívané komerčne. S nimi by som si to pokojne rozdal v právnom spore na súde, pretože ak vznikne dielo, v zmysle autorského zákona a jeho osobnostných a majetkových práv je zverejnenie diela na rozhodnutí autora . Interný predpis organizácie nemôže ísť nad práva vyplývajúce z legislatívy prijatej NR SR a štátom uzatvorených medzinárodných zmlúv o autorskom práve.
 
vdx
2014-08-27 10:48:11
príspevok od: Sivo
Áno, je to v právomoci vlastníka, prípadne prevádzkovateľa pamiatky. Zvyčajne sa to zdôvodňuje nutnými nákladmi na prevádzkovanie zariadenia, ale vlastne žiaden dôvod uvádzať nemusia, pretože oni určujú návštevný poriadok. Sporné sa mi však zdajú podmienky Slovenskej správy jaskýň, ktorá vyberá poplatok za fotografovanie, avšak s podmienkou, že ide iba o osobnú potrebu a fotky nebudú zverejňované, či využívané komerčne. S nimi by som si to pokojne rozdal v právnom spore na súde, pretože ak vznikne dielo, v zmysle autorského zákona a jeho osobnostných a majetkových práv je zverejnenie diela na rozhodnutí autora . Interný predpis organizácie nemôže ísť nad práva vyplývajúce z legislatívy prijatej NR SR a štátom uzatvorených medzinárodných zmlúv o autorskom práve.
Vďaka.
 
total empty
2014-08-27 12:06:38
príspevok od: Sivo
Áno, je to v právomoci vlastníka, prípadne prevádzkovateľa pamiatky. Zvyčajne sa to zdôvodňuje nutnými nákladmi na prevádzkovanie zariadenia, ale vlastne žiaden dôvod uvádzať nemusia, pretože oni určujú návštevný poriadok. Sporné sa mi však zdajú podmienky Slovenskej správy jaskýň, ktorá vyberá poplatok za fotografovanie, avšak s podmienkou, že ide iba o osobnú potrebu a fotky nebudú zverejňované, či využívané komerčne. S nimi by som si to pokojne rozdal v právnom spore na súde, pretože ak vznikne dielo, v zmysle autorského zákona a jeho osobnostných a majetkových práv je zverejnenie diela na rozhodnutí autora . Interný predpis organizácie nemôže ísť nad práva vyplývajúce z legislatívy prijatej NR SR a štátom uzatvorených medzinárodných zmlúv o autorskom práve.
Ale niekde si berú na mušku len fotografov z veľkým foťákom a statívom,vôbec prítomnosť statívu ich dokáže vytočť.
Zase tým ajfonistom blískajúcim hore dole nikto nič nepovie.
Cítim sa byť diskriminovaný.
 
Marcel Rebro
2014-08-27 13:43:25
príspevok od: total empty
Ale niekde si berú na mušku len fotografov z veľkým foťákom a statívom,vôbec prítomnosť statívu ich dokáže vytočť.
Zase tým ajfonistom blískajúcim hore dole nikto nič nepovie.
Cítim sa byť diskriminovaný.
Kúp si ajfón a budeš in.
 
marcus_labeo
2014-08-27 14:36:05
príspevok od: total empty
Ale niekde si berú na mušku len fotografov z veľkým foťákom a statívom,vôbec prítomnosť statívu ich dokáže vytočť.
Zase tým ajfonistom blískajúcim hore dole nikto nič nepovie.
Cítim sa byť diskriminovaný.
Ja mám zase takú skúsenosť, že v miestach, kde je fotenie zakázané (napr. múzeum), skôr okríknu tých ajfónistov, keďže sa im automaticky spustí blesk a zablikoce to po celej miestnosti, že si to všimne aj nejaký pospávajúci dozorca v rohu, kdežto človek s veľkou zrkadlovkou, ktorý ale nechá blesk vypnutý, cvaká v pohode (ak teda nemá takú hlučnú uzávierku, ako ja ).
 
jozef.timulak
2015-06-15 14:19:59
Ako je to s fotením bohoslužby? Ak ma zavolajú fotiť, celebrant súhlasí a fotky chce publikovať povedzme na farskej stránke, tak potrebujem aj súhlas všetkých zúčastnených, ktorých je možné identifikovať zo záberov?
 
Formark
2015-06-18 07:50:40
Zdravim,chcem sa opytat.Fotil som prijimanie 9 deti,rodicom som odovzdal dvd kazdemu rovnake so vsetkymi fotkami.Teraz niekto mi vyvolava ze som porusil sukromne prava ich osob ze nemozem davat vsetky fotky ale ze som mal kazdemu vytriedit fotky.Ved ani neviem kto je kto za prve a za druhe ja to fotim v celku akciu.Nevie mi niekto vysvetlit ze ci som porusil ich prava?Ved to je nezmysel to co mi vycitaju,ved ked idu na takuto akciu musia pocitat s tym ze budu na fotkach.Dakujem za odpoved.
 
Roman Point
2015-06-19 12:23:56
príspevok od: jozef.timulak
Ako je to s fotením bohoslužby? Ak ma zavolajú fotiť, celebrant súhlasí a fotky chce publikovať povedzme na farskej stránke, tak potrebujem aj súhlas všetkých zúčastnených, ktorých je možné identifikovať zo záberov?
Spoločenská akcia popisana v článku. A aj použitie fotografie spojené s týmto typom "akcie" ak som správne pochopil článok.
 
Roman Point
2015-06-19 12:27:23
príspevok od: Formark
Zdravim,chcem sa opytat.Fotil som prijimanie 9 deti,rodicom som odovzdal dvd kazdemu rovnake so vsetkymi fotkami.Teraz niekto mi vyvolava ze som porusil sukromne prava ich osob ze nemozem davat vsetky fotky ale ze som mal kazdemu vytriedit fotky.Ved ani neviem kto je kto za prve a za druhe ja to fotim v celku akciu.Nevie mi niekto vysvetlit ze ci som porusil ich prava?Ved to je nezmysel to co mi vycitaju,ved ked idu na takuto akciu musia pocitat s tym ze budu na fotkach.Dakujem za odpoved.
Pokiaľ si to prijímanie fotil v kostole kde boli všetci tak pohoda. Pokiaľ si deti fotil samostatne ( na fotke bolo len jedno dieťa prípadne s rodičmi ) tak je jasné že to nemôžeš poslať niekomu inému ktorý dokonca tú fotografiu nevytvoril. Ten na nu nemá žiadne právo. Snáď sa nemýlim.
Z článku sa to dá pochopiť. Moja odpoveď je tiež len z informácií v článku. Nie je to az tak komplikovane napísané a myslím že vôbec.
 
Formark
2015-06-19 16:27:25
príspevok od: Roman Point
Pokiaľ si to prijímanie fotil v kostole kde boli všetci tak pohoda. Pokiaľ si deti fotil samostatne ( na fotke bolo len jedno dieťa prípadne s rodičmi ) tak je jasné že to nemôžeš poslať niekomu inému ktorý dokonca tú fotografiu nevytvoril. Ten na nu nemá žiadne právo. Snáď sa nemýlim.
Z článku sa to dá pochopiť. Moja odpoveď je tiež len z informácií v článku. Nie je to az tak komplikovane napísané a myslím že vôbec.
zdravim,dakujem za odpoved ,ale ja som nikomu cudziemu nedal fotky iba rodicom co si ma objednali.proste kazdy rodic dostal vsetky fotky rovnako presne uvediem : jednalo sa o spolocne fotografovanie vonku,vraj som mal potriedit rodinne fotky a dat kazdemu iba ich fotky a nie vsetky.viem ze je to take blbe ale stalo sa a jeden rodic sa na to stazuje ze som porusil ich prava.Nemozem pochopit aky je vtom rozdiel ked nafotim ich vnutri to im nevadi ale ze ked vonku to im vadi ze som mal triedit.Nemalo by sa to brat tak ,ze som bol fotit verejnu akciu s nazvom 1.sv.prijimanie a nie osobitne rodiny?dakujem za odpoved
 
Roman Point
2015-06-19 16:54:37
príspevok od: Formark
zdravim,dakujem za odpoved ,ale ja som nikomu cudziemu nedal fotky iba rodicom co si ma objednali.proste kazdy rodic dostal vsetky fotky rovnako presne uvediem : jednalo sa o spolocne fotografovanie vonku,vraj som mal potriedit rodinne fotky a dat kazdemu iba ich fotky a nie vsetky.viem ze je to take blbe ale stalo sa a jeden rodic sa na to stazuje ze som porusil ich prava.Nemozem pochopit aky je vtom rozdiel ked nafotim ich vnutri to im nevadi ale ze ked vonku to im vadi ze som mal triedit.Nemalo by sa to brat tak ,ze som bol fotit verejnu akciu s nazvom 1.sv.prijimanie a nie osobitne rodiny?dakujem za odpoved
No tak rodičia si to predstavovali trošku inak.. Na jednej strane pises ze spoločné a na druhej strane že rodinné ( tým máš asi namysli dieťa plus jeho rodičov )
Pri spoločných kde je 6 detí a 12 rodičov sa jedná o fotografiu z ktorej sa nedá niekoho vystrihnúť.
Rodinná fotka je 1 dieťa plus dvaja napr. rodičia. Takže pokiaľ takuto fotku dáš niekomu mimo rodiny tak nahneval by som sa aj ja. Ale asi by som sa neohanal zásahom do súkromia.