Hore

Ochrana autorského právaFotografia je výsledkom tvorivej činnosti jej autora a z toho dôvodu ju radíme medzi autorské diela. Ochranu pred zneužívaním autorských práv poskytuje zákon č. 618/2003  Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský  zákon").           


Autorský zákon fotografické dielo definuje ako záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil; obraz z audiovizuálneho diela sa nepovažuje za fotografické dielo, ale sa považuje za časť audiovizuálneho diela.

Práva autora k fotografii

Autorom fotografie je ten, kto ju vytvoril.

Autor má k fotografii autorské právo. Autorské právo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia (fotografia je teda dielom od jej urobenia, či na film alebo v digitálnom fotoaparáte).

 

Autorské právo sa vzťahuje na dokončenú fotografiu, ale aj na jej jednotlivé vývojové fázy a časti, a tiež na jej názov.

Autorské právo sa skladá z osobnostného práva a majetkového práva autora k fotografii.

Osobnostné práva

Osobnostné práva sú špecifické tým, že sa spájajú výhradne s osobou autora. Autor sa nemôže osobnostných práv vzdať, sú neprevoditeľné na iné osoby a smrťou autora zanikajú.

Medzi osobnostné práva autora patrí právo:

• označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom
• žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom a pri každom  použití diela na verejnosti
• neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
• rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
• na nedotknuteľnosť svojho diela (najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovole-ným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti).

Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu.

Majetkové práva

Majetkové práva autora znamenajú možnosť autora so svojim dielom nakladať a disponovať s ním. Základným majetkovým právom autora fotografie je svoje dielo použiť. Použitím sa myslí napr. vyhotovenie rozmnoženiny, rozširovanie originálu, predaj a prenájom diela alebo jeho verejné vystavenie. Majetkovým právom autora je tiež právo udeliť súhlas na každé použitie diela inou osobou (pozri ďalej licenčnú zmluvu). Autor má tiež právo na odmenu za každé použitie diela.
 
Aj majetkové práva autora sú neprevoditeľné a autor sa ich nemôže vzdať. Znamená to, že ak autor udelí súhlas na použitie diela inej osobe, majetkové práva autora nezanikajú, je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu. Majetkové práva sú predmetom dedičstva.

V niektorých prípadoch sa súhlas autora na použitie diela nevyžaduje. Napr. rozmnoženinu zverejneného diela (len už zverejneného diela) môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Na propagáciu výstavy umeleckých diel možno tiež bez súhlasu autora použiť dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom. Takto vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny alebo jej verejným rozširovaním predajom. Súhlas autora na priame verejné vystavenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje tiež vtedy, ak dielo bolo predané takej osobe, o ktorej autor vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít alebo keď verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním diela a nezasahuje iným spôsobom do práv autora.

Zmluva o vytvorení diela

V prípade, že fotograf ide fotiť na objednávku, mal by pre zabezpečenie svojich práv uzavrieť s objednávateľom zmluvu o vytvorení diela.

Podrobnosti o zmluvách a licenciách nájdete v druhom článku "Zmluva o vytvorení diela".


Ochrana autorského práva

V súvislosti s výkonom autorských práv k fotografickému dielu, môže dôjsť k neoprávneným zásahom do práv autora. Môže sa stať, že si niekto privlastní autorstvo k fotografii, niekto neoprávnene vyrába rozmnoženiny diela a predáva ich alebo fotografiu zmení bez súhlasu autora. V takomto prípade sa autor môže domáhať ochrany svojho práva na súde.

Autor, do ktorého práva bolo neoprávnene zasiahnuté alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať na súde najmä:

a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu hroziaceho opakovania alebo zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva,
c) oznámenia údajov o pôvode rozmnoženiny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o totožnosti osôb, ktoré sa na vyhotovení rozmnoženiny, prípadne jej verejnom rozširovaní zúčastnili,
d) odstránenia následkov zásahu do práva, najmä
    • stiahnutím neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela
    • zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela
e) poskytnutia primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu, najmä
    • ospravedlnením,
    • náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia neukázalo postačujúce. Výšku peňažného zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliadne predovšetkým na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za akých k zásahu do práva došlo; tým nie je vylúčená dohoda o urovnaní.
 
Ak autor udelí inej osobe výhradnú licenciu právo domáhať sa nárokov podľa písm. b) až d) má len táto osoba. Právo autora domáhať sa ostatných nárokov vrátane nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej výhradnej licencie zostáva nedotknuté.
 
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Po smrti autora sa ochrany môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba (blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (predkovia a potomkovia), súrodenec, manžel a iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu).

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
julo kotus
2007-06-11 14:52:06
Ďakujeme za perfektný článok, dúfam že bude aj z iného pohľadu - koho a kde môžem fotiť, koho sa musím opýtať a koho a kedy nemusím... Sú to pre nás užitočné veci.
 
kanel04
2008-03-28 13:52:47
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu ako mám postupovať.Fotografovanie ma veľmi zaujalo a veľmi rada by som v tom pokračovala ďalej.Robím všeliake fotomontáže prevažne z detských fotografií.Zaujímalo by ma ako mám postupovať keď chcem získať na svoje diela autorské práva.Kde sa mám zaregistrovať a koľko taká registrácia stojí.Našla som všeliake stránky o autorkých právach ale neviem ako mám postupovať.Poraďte mi prosím vás. Ďakujem Katarína
 
kristina
2008-05-15 16:28:42
to kanel04: Predpokladam, ze kolaz ktoru robite je z Vasich fotografii. Autorke pravo k fotografii vznika už jej vytvorenim a nie je potrebna už žiadna registracia prav k fotografii (taka registracia vlastne ani nie je mozna). Fotografiu mozete oznacit svojim menom a pripadne aj inym znakom (napr. copyright), aby ste takto prezentovali svoje autorstvo. Je tu moznost dielo ulozit do uschovy v niektorej z organizacii kolektívnej správy, ale tato uschova tiez nie je registraciou autorskych prav, ale len akymsi potvrdenim, ze v case uschovy ste s dielom disponovali.
 
Vlad
2009-07-23 14:08:24
Dobrý deň,

chcem sa opýtať, či môžem verejne publikovať, alebo predať fotografiu lietadla, na ktorom sú viditeľné identifikačné znaky. Napríklad meno pilota, jeho webovú stránku, stránku aeroklubu alebo príslušnosť stroja k bojovej jednotke atď. Je potrebné mať súhlas, alebo je to moje foto a môžem si robiť čo chcem?
 
ondrejhajnik
2010-09-23 15:45:22
Chcem sa spytat... pokial televizia pouzije moju fotografiu, ktoru ale nema odo mna ale stiahnutu z mojho profilu na socialnej sieti, je povinna sa ma spytat na suhlas k pouzitiu do vysielania?
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2010-09-23 15:52:43
príspevok od: ondrejhajnik
Chcem sa spytat... pokial televizia pouzije moju fotografiu, ktoru ale nema odo mna ale stiahnutu z mojho profilu na socialnej sieti, je povinna sa ma spytat na suhlas k pouzitiu do vysielania?
Na vystave Foto Slovakia 2010 bude beseda s pravnikom, ktory bude odpovedat na vsetky otazky tykajucich sa prava a fotografie.

http://www.ephoto.sk/fotoslovakia-2010/
 
Imiy
2010-09-23 21:58:33
áno ,,,
 
Imiy
2010-09-23 21:59:41
príspevok od: ondrejhajnik
Chcem sa spytat... pokial televizia pouzije moju fotografiu, ktoru ale nema odo mna ale stiahnutu z mojho profilu na socialnej sieti, je povinna sa ma spytat na suhlas k pouzitiu do vysielania?
áno potrebuje súhlas ,,,
 
Andreas06
2010-09-27 16:09:42
Ak stiahnem fotku z volne dostupných strankach ako wallpaper a neako sa upravy (kontrast, jas....) a budem ju na nete predávat ako poster, hoci aj priznam že to nieje moje dielo je to neako pravne napadnutelne? Dakujem.
 
Imiy
2010-09-28 00:01:31
príspevok od: Andreas06
Ak stiahnem fotku z volne dostupných strankach ako wallpaper a neako sa upravy (kontrast, jas....) a budem ju na nete predávat ako poster, hoci aj priznam že to nieje moje dielo je to neako pravne napadnutelne? Dakujem.
Samozrejme , že je to právne napadnutelné , nakolko odkial si wallpaper stahuješ
má vyhradené autorské práva . Ďalej wallpaper už v samotnom názve je zadefinoný účel využitia foto-
grafie . Následným predajom by si sa dopustil porušenia autorských práv .
 
Jupiter
2010-12-01 19:55:31
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, či boli porušené moje autorské práva, keď primátor použil moju fotografiu na svojich predvolebných letákoch, ktoré rozposlal do všetkých domácností. Moja fotografia figuruje na jednom fotografickom blogu, kde som zaregistrovaný a tým pádom sa dá stiahnúť aj z googla odkiaľ ju získal aj primátor. Tvrdí, že fotka nemá ochrannú známku, tak ju mohol použiť. Nižšie od ´ Kristíny ´som sa dočítal, že fotka nič také nemusí mať a autorské právo jej vzniká už vytvorením a nie je potrebná žiadna registrácia.
 
autocord
2010-12-01 21:30:10
pan primator porusil tvoje autorske prava. myslim ze mas pravo od neho ziadat vysvetlenie ako k poruseniu prav doslo, a mal by ti povedat aj objem vzniknutej skody (pocet letakov). na zaklade tychto informacii sa mozes rozhodnut ci sa s nim dohodnes na kompenzacii (obvykly honorar), alebo to budes riesit sudnou cestou. treba si pozorne precitat autorsky zakon.
 
Jupiter
2010-12-03 18:25:32
ďakujem za reakciu, potreboval by som vedieť či ako dôkaz autorstva mojej fotografie stačí, že originál mám v programe olympus a zároveň fotka bola pridaná aj na jeden fotoblog
 
Marcel Rebro
2010-12-03 19:54:44
Mňa by úprimne zaujímalo aký je to ten program ´Olympus´ a ešte že ako sa ´sťahujú fotografie z googla´.

Ináč ja najčastejšie zo všetkých dôkazov (priamy, nepriamy, sporom, indukciou ...) pouzívam ´dôkaz úporným tvrdením´ ...
 
autocord
2010-12-04 10:51:41
Neviem, z tvojej reakcie zacinam mat pocit ze si robis asi srandu. Jasne som ti napisal ze tvoje autorske prava boli porusene, ale to samozrejme nestaci, musis sa sam snazit o to aby doslo k naprave, to znamena precitat si autorsky zakon, skontaktovat pravnika a riesit to dalej. Samozrejme ze sa predpoklada ze disponujes originalom fotografie.
 
Jupiter
2010-12-05 13:59:10
Program bol kúpený s fotoaparátom a len si chcem byť na istom, že bude to stačiť na určenie autorského dôkazu.Vôbec nemám chuť srandovať.
 
Palso
2010-12-05 16:22:21
Bez debát by to bol dôkaz, ak by tá fotka bola vo formáte RAW. Anyways, ak máš tú svoju fotku v PC originál a je v plnom rozlíšení a na nete má napríklad omnoho nižšie rozlíšenie, tak by nemal byť problém. Nie som právnik a nemám žiadnu prax vo veciach fotografií a práva (iba v audiovízii), mám ale štátnice z autorského práva. Pokiaľ nemáš v okolí právnika, ktorý by ti pomohol niečo spísať, tak by som zatiaľ postupoval takto:

1, Starostlivo si uchovaj všetku doterajšiu komunikáciu s ním. Tým, že tvrdí že fotka nemá žiadny copyright a mohol ju použiť (čo je samozrejme blbosť) nepriamo priznal, že nie je jeho. Takže pekne všetko ukladaj.
2, Napíš mu mail a list (doporučený, urob si z toho fotokópie + odkladaj všetky pokladničné bločky a potvrdenia o platbe napríklad na pošte). Najskôr mu napíš mu niečo ako tento text nižšie, až potom rieš dokazovanie a súd:

Vážený pán XY,

píšem Vám vo veci priznania autorstva a úhrady autorského honoráru k fotografii XY, ktorú ste dňa X.Y.2010 použili na svoje vlastné propagačné účely v rámci predvolebnej kampane na post starostu počas komunálnych volieb v meste XY. Fotografia bola použitá bez môjho vedomia na nasledovných propagačných materiáloch:

- poštový leták doručovaný do schránok (neviem čo to bolo, takže tipujem), ktorý bol distribuovaný v počte XY kusov (ak nevieš počet, tak napíš že do domácnosti v meste, zisti koľko približne domácností, nejako sa dopracuj aspoň k približnému číslu).

Horeuvedenú fotografiu ste použili pre vlastné propagačné účely bez môjho vedomia. Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (618/2003 Z.z.) - ďalej len autorský zákon, konkrétne paragrafov §2 odsek 1 autorského zákona, §5 odsek 5 autorského zákona, §6 odsek 1 autorského zákona, §7 odsek 1 autorského zákona, §13 odsek 1 a 2 autorského zákona, §15 odsek 1 a 2 autorského zákona, §16 odsek 1 autorského zákona, §17 odsek 1 a 2 a 3 autorského zákona, §18 1 a 2 a 3 autorského zákona som jednoznačným a nespochybniteľným autorom horeuvedenej fotografie. Túto skutočnosť môžem právne doložiť:

1, Vlastníctvom originálnej fotografie, čiže originálneho počítačového súboru v plnom grafickom rozlíšení, ktorý obsahuje originálne údaje o zhotovení fotografie, údaje o fotoaparáte ako i údaje časové.
2, Zverejnením fotografie na mojom blogu, ktoré bolo prvým verejným vykonaním, resp. zverejnením horeuvedenej fotografie na základe §13 odseku 1 autorského zákona, pričom sa tak stalo dňa D.M.YYYY.

Na základe §6 odsek 1 autorského zákona, §17 odseku 1 a 2 a 3 autorského práva a §18 odseku 1 a 2 autorského zákona som držiteľom autorských i majetkových práv k horeuvedenej fotografii. Horeuvedenú fotografiu ste použili bez licenčnej zmluvy (§40 odsek 1 autorského zákona) a v rozpore so druhmi zákonných licencií, ktoré ukladá zákon a umožňuje ich použitie (§24 a §37 autorského zákona). Týmto prišlo k porušeniu mojich autorských i majetkových práv de jure a ja mám nárok požadovať od Vás náhradu autorského honoráru a ušlého zisku.

Na základe umeleckej a obchodnej praxe vo výškach autorských honorárov a na základe množstva distribuovaných propagačných materiálov s horeuvedenou fotografiou od Vás týmto žiadam XXX,- € ako satisfakciu autorského honoráru a ušlého zisku.

V prípade, že k takejto dohode nepríde, som pripravený postúpiť obhajobu svojich autorských práv advokátovi a celú vec riešiť súdnou cestou, pričom o úspechu preukázania mojich autorských a majetkových práv som si istý. Takisto budem za samozrejmé považovať informovanie miestnych, krajských a národných médií o tomto incidente.

*** Toto je text, ak chceš od neho prachy za to použil. Môže sa stať, že je to nejaký retard, ktorého fakt nemusíš, alebo si naňho riadne nasraný, za to že tvoje veci použil v politickej kampani (ja by som bol fakt nasraný), takže môžeš dopísať aj dačo iné... ***

Taktiež vzhľadom na môj nesúhlas s použitím horeuvedenej fotografie, rovnako i vzhľadom na moje vnútorné presvedčenie, ako i vzhľadom na spojenie politickej kampane a predmetu môjho autorstva v tejto kampani prišlo k porušeniu mojich občianskych práv na Ochranu osobnosti na základe Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 Zb.), konkrétne na základe paragrafu §11 odsek 1 Občianskeho zákonníka a §12 odsek 1 Občianskoh zákonníka. Rovnako mám podľa §13 odsek 1 Občianskeho zákonníka právo domáhať sa odstránenia následkov tohto neoprávneného použitia. Použitím môjho autorského diela vo Vašej politickej kampani prišlo k zásahu do mojej občianskej cti na základe §11 odsek 1 Občianskeho zákonníka a týmto Vás preto žiadam o verejné ospravedlnenie, ktoré bude uverejnené v na obecnej vývesnej tabuli a v miestnych novinách XY. V prípade, že toto moje právo bude zamietnuté, postúpim ho rovnako advokátovi a budem sa domáhať jeho naplnenia súdnou cestou.

Dúfam, že veci sa nám podarí vyriešiť v kľude a bez zbytočných zdržaní a taktiež dúfam.

Ďakujem Vám veľmi pekne, s pozdravom Jupiter.
 
Palso
2010-12-05 16:24:37
*Vo vete ´Horeuvedenú fotografiu ste použili bez licenčnej zmluvy (§40
odsek 1 autorského zákona) a v rozpore so druhmi zákonných licencií, ktoré ukladá
zákon a umožňuje ich použitie (§24 a §37 autorského zákona).´

má byť ´(§24 až §37 autorského zákona)´
 
Palso
2010-12-05 16:26:18
niektoré vety som formuloval jak mentol, tak si to skontroluj ešte ak by si to chcel použiť
 
Jupiter
2010-12-06 18:51:51
Palso veľmi Ti ďakujem za vyčerpávajúcu a poučnú odpoveď. Našiel som právničku, ktorá to ide riešiť.
 
Palso
2010-12-06 19:42:58
Držím palce, daj prosím vedieť ako to dopadlo.
 
zuber_jozef
2010-12-18 18:23:00
Otazocka ...
Navstevoval som fotokurz kde som odovzdal fotku ktora mala byt vytvorena na domacu ulohu mimo skoly. Neskor som sa dozvedel ze tato fotka je pouzita a dokonca uz vytlacena a publikovana ako reklama pre dany fotokurz. Ale ziadost o uverejnenie prisla ked uz vsetko bolo rozbehnute.Ja som nesuhlasil a cez to vsetko dana skola uverejnuje moju pracu. Poradi my niekto ako postupovat ?
 
peter.b
2010-12-27 22:44:03
Dobrý deň,
mnou zhotovené fotografie chcem vystaviť na verejnej výstave. Niektoré z týchto fotografií som však ponúkol na licencovanie cez online fotobanku (výhradné / nevýhradné). Môžem tieto fotografie zaradiť do výstavy? Vie mi niekto prosím poradiť, či to takto môžem spraviť, resp. ako by som mal postupovať? Ďakujem.
 
markus
2011-01-25 23:42:55
Ephotaci poradte mi som autorom svadobnych fotografii ale pracoval som v tom case pre jeden minilab kde som aj fotil svadby a podobne veci. Teraz chcem ich uverejnit na svoju novu web stranku a majitel sa mi vyhraza ze ma zazaluje. Mam sa niecoho obavat ? Nema somnou uzatvorenu licencnu zmluvu o dielea ani kolektivnu licenciu iba standardnu pracovnu zmluvu kde to tam nie je uvedene. Mojim jedinym zamerom je prezentovat sa nic ine.
 
Maverix
2014-07-09 18:20:17
Dobry den,

vedel by mi niekto povedat nakolko su informacie obsiahnute v tomto clanku a komentaroch aktualne?

Dakujem Martin