Hore

Histogram II.

Ovplyvnenie histogramu korekciou expozície a vyvážením bielej,či použitím dodatočného prisvietenia

Ak vieme, čo histogram zobrazuje, vieme z neho vyčítať charakteristiku záberu a pomocou nastavenie expozície, hodnoty ISO a vyváženia bielej ovplyvniť expozíciu záberu podľa našich potrieb. Ďalšou možnosťou je aj použitie fotografických filtrov, prípadne zloženie fotografie z viacerých rôzne exponovaných záberov.

Meranie prístrojov nie je vždy presné a spoliehať sa len na automatiku vedie k častým nepresným expozíciám. Je to hlavne vtedy, ak fotografovaná scéna jasovo vybočuje z bežného priemeru, na ktorý je meranie fotoaparátov prispôsobené, tzv. 18% šedá. Prečo 18% šedá? Je to štatistická hodnota bežnej priemernej scény. Preto sa pri neštandardných scénach používa meranie na šedú tabuľku. Vtedy meranie berie do úvahy množstvo svetla dopadajúceho na objekt a nie jeho „odrazivosť" či farbu.

Vďaka histogramu máme vizuálnu pomôcku, ktorej analýzou môžeme korigovať expozíciu aj bez použitia šedej tabuľky, či expozimetra merajúceho dopadajúce svetlo. Skúsení fotografi dokážu korigovať expozíciu aj na základe vlastných skúseností, histogram je však presným matematickým vyjadrením jasu na scéne a preto je aj pre profesionálov častokrát nenahraditeľný.

Pomocou niekoľkých postupov môže fotograf priamo pri snímaní meniť tvar histogramu.

Použitie korekcie expozície

Základnou technikou ako upraviť histogram, je korekcia expozície. Tá je prístupná väčšinou pod tlačidlom +/- v rozsahu niekoľkých EV s možnosťou jemného nastavenia po 1/3 alebo ½ EV.

Stlačením tlačidla korekcie expozície a otočením voliča nastavíme požadovanú korekciu.
V tomto prípade + 0,7 EV na Nikon D300.

Podexponovaná fotografia

Scéna obsahujúca prevažne vysoké jasy je vyhodnotená automatikou prístroja nesprávne.
Z bielej klávesnice dostávame šedú. Na histograme vidno, že obsahuje prevažne stredné tóny.

Korekciou expozície do plusu (predĺženie expozície alebo zväčšenie clonového otvoru) sa vrchol grafu
presunul k vysokým jasom ale bez vzniku prepalov.

Prexponovaná fotografia

Pekný detail stĺpu lampy zvádza k zachyteniu. Stĺp je natretý čiernou farbou a preto moja fotografia má byť tvorená prevažne tmavými odtieňmi. Keďže meranie expozície mojej zrkadlovky je naprogramované na hodnotu strednej šedej, fotoaparát počíta s tým, že lampa je šedá a podľa toho určí expozíciu. V tomto prípade viem, že sa meranie mýli a korekciou expozície posuniem ťažisko histogramu do tieňov.

Čiernu dekoráciu stĺpu lampy vyhodnotila automatika fotoaparátu zle a záber je silne preexponovaný.
Histogram je na pohľad pekný, ale nezodpovedá skutočnému rozloženiu jasov.

Postupne som korigoval expozíciu do mínusových hodnôt. Zľava: 0EV, -1 1/3EV, -2EV, -2 2/3EV.

Napokon som vybral podexpozíciu o -2EV, kde ešte nedochádza k zlievaniu tieňov a v počítači ešte 
neskôr upravím gradačnú krivku na stmavenie stredov.

Optimalizácia histogramu pri práci s bleskom.

Pri práci s bleskom dochádza často k nedoexponovaniu vzdialenejších časti scény, ktoré sú osvetlené
len ostávajúcim osvetlením. Histogram ukazuje, že veľká časť scény je tmavá, aj keď je hlavný
objekt je správne naexponovaný. V slabo osvetlenej miestnosti môže byť pozadie takmer čierne.
(1/60s., f8, ISO200)

Tento nepriaznivý charakter histogramu zmeníme zvýšením citlivosti snímača, čím pri rovnakých
hodnotách času a clony, ako v prvom prípade ,dosiahneme lepšie využitie okolitého osvetlenia.
Okrem zlepšenia priebehu grafu histogramu sme dostali aj fotografiu s prirodzenejšou svetelnou
atmosférou. (1/60s., f8, ISO800)

Ta istá scéna ako v predchádzajúcom prípade. Pri zvýšení citlivosti snímača dochádza k zvýšeniu
šumu, čo je niekedy nežiaduce. Ak máte svetelný objektív a nepotrebujete veľkú hĺbku ostrosti,
môžete nastavením otvorenej clony využiť viac svetla a blesk použiť na mierne dosvetlenie.
(1/60s., f2.8, ISO200)

Vysokokontrastná scéna

Hlavne pri snímaní fotografie krajiny a architektúry sa stretávame s výraznými rozdielmi jasov na veľkých plochách. Rozdiel je tak veľký, že sa v ľubovoľnej kombinácii času a clony nedá zachytiť. Fotografovi tak nezostáva nič iné ako zvoliť, ktorá časť scény je expozične prednejšia.

Zníženie kontrastu bleskom

Vysokokontrastná scéna so šedivou oblohou a stánkami utopenými v tieni. Vyhli sme sa síce nočnej
more fotografov, prepálenej oblohe, ale atmosféru trhu si nevychutnáme.
 

Expozíciu som prispôsobil spodnej časti fotografie, ak sa zmierime s prepálenou oblohou a 
preexponovanými strechami, fotografia je použiteľná.

Vysoký kontrast som napokon vyriešil použitím externého blesku.
Fotografia neobsahuje ani prepálené a ani silno podexponované časti.

Zníženie kontrastu šedým prechodovým filtrom

Šedé prechodové filtre majú polovicu plochy pokrytú polopriepustnou vrstvou, ktorá nemení farbu prechádzajúceho svetla, ale prepustí menšie množstvo, než číra polovica. Tým sa upraví rozdiel jasov medzi dvomi polovicami obrazu na prijateľný rozdiel, ktorý je fotoaparát schopný zachytiť. Filtre existujú s rôznou hustotou.

Dôležitá časť fotografie je správne naexponovaná, ale prepálená obloha predsa len vadí.

Použitím šedého prechodového filtra sa dosiahlo zníženie expozičných rozdielov na hodnotu,
ktorú je schopný fotoaparát zaznamenať.

Zmena vyváženie bielej

Aj vyváženie bielej môže mať vplyv na využitie jasu v obraze. V prípade farebnej fotografie by došlo k farebnému posunu, ale pri infračervenej fotografii sa správnym nastavením vyváženia bielej dokáže lepšie využiť citlivosť farebných kanálov (hlavne modrého), čo sa dá využiť pri následnej konverzii do čiernobielej škály.

Pri infrafotografii pracujeme na hraniciach citlivosti snímačov a preto je každá zaznamenaná obrazová informácia cenná. Vyváženie bielej pri infrafotografii je téma na celý článok, ktorý prinesieme na jar, keď budú pre snímanie infrazáberov ideálne podmienky.

Použitie bodového merania expozície

Bodové meranie svetla (spot), meria svetlo v relatívne malom kruhu pokrývajúcom len niekoľko percent plochy (podľa možností a nastavenia pre konkrétny fotoaparát), sa využíva pri meraní expozície s preferovaním jasu určitej konkrétnej plochy. Využíva sa hlavne na meranie výrazných svetelných zdrojov (zapadajúce slnko, odraz svetla na hladine, svetlo sviečky, kostolné vitráže) a pri fotografovaní v silnom protisvetle, ak chceme predísť vzniku siluety.

Každá digitálna zrkadlovka a aj niektoré kompakty majú možnosť meniť spôsob merania. Pri bežnej
scéne si vystačíme s viaczónovým meraním, ale pri ťažkých svetelných situáciách je vhodné použiť
bodové alebo integrálne meranie.
Na Nikon D300 stačí otočiť voličom vedľa hľadáčika a zvoliť požadovaný režim merania svetla.

Svetlá obloha pomýlila meraciu automatiku, fotografia je podexponovaná.
Na histograme je veľká plocha oblohy zobrazená ako výrazný vrchol grafu, je však príliš blízko stredu
.

Expozíciu som nameral pomocou bodového merania zameraného na vlajku. Na histograme vidíme
presun jasov smerom k svetlám, pričom nedošlo k prepalom, ale dôležitá časť obrazu - vlajka je
dobre exponovaná a prekreslená.

Bodový zdroj svetla - lampa je pre viaczónové meranie aparátu ťažký. Automatika sa väčšinou snaží
o doexponovanie tmavých partií (tie nie sú v tomto prípade dôležité) a dôjde k prepalu v častiach
obrazu, kde chceme mať kresbu. V krajných polohách histogramu vidno silné zastúpenie obrazových
bodov so silnou podexpozíciou (vľavo) a preexponovaných svetiel (vpravo).

Zmeranie svetla len na žiarovke a tienidle zabránilo preexpozícii.
Na histograme vidno väčšie zastúpenie stredných svetiel a minimálny počet pixelov so 100% jasom.

Použitie pamäte expozície

Po stlačení spúšte do polovice fotoaparáty aktivujú meranie a zaostrovanie. Nameranú hodnotu je možné uložiť do pamäte. Tlačidlo, ktoré na to slúži, má označenie AE-L a podľa nastavenia prístroja ho teba buď stlačiť alebo stlačiť a podržať pre uloženie nameranej hodnoty.

Je to veľmi dobrá pomôcka, osobne mám tlačidlo AE-L nastavené na pridržanie, po jeho pustení sa tak hodnota z pamäte vymaže. Ak používate korekciu alebo bodové meranie, tak si niekedy ich prestavenie nemusíte všimnúť a fotografie exponujete nesprávne.

Môžete zmeniť sklon prístroja, podísť bližšie k objektu alebo nazoomovať na objekt a nameranú hodnotu uložiť do pamäte. Potom zvolíte kompozíciu a odexponujete.

Tlačidlo pamäte nameranej expozície AE-L na Nikon D300.

Stačí malý kúsok svetlej oblohy, meranie fotoaparátu chce predísť prepalom a fotografia je
podexponovaná. Histogram je posunutý smerom doľava a časti obrazu v tieni sú s nedostatočnou
kresbou.

Aby som obišiel problém s meraním, sklonil som fotoaparát dole tak, aby nebola v obraze obloha
a neovplyvňovala meranie. Nameral som expozíciu, uložil ju do pamäte, obraz som prekomponoval
a odexponoval.
Všimnite si posun histogramu doprava. Tmavé partie sa presvetlili. Až na oblohu, nie
je fotografia preexponovaná.

HDR fotografia

Ďalším príkladom expozične náročnej scény sú nočné záber, či fotografovanie interiérov. Prispôsobením expozície na svetlé alebo tmavé časti sa častokrát nedá dopracovať ku kvalitnému výsledku. Niektoré programy dokážu spracovať sériu rôzne exponovaných záberov do jedného so širokým dynamickým rozsahom. Podmienkou je, aby sa fotografovaná scéna kompozične nemenila a nemenila sa ani zaostrená vzdialenosť a hĺbka ostrosti. Záberov môže byť niekoľko (dva a viac), najčastejšie tri až päť. Histogram pomôže pri stanovení najnižšej a najvyššej expozičnej hodnoty.

Zľava: fotografia exponovaná na tiene, fotografia exponovaná na svetlá, HDR fotografia zložená
z dvoch predchádzajúcich fotografií. Prekreslené sú svetlá aj tiene.

Bracketing

Bracketing je odstupňovaná expozícia. Kedy bol ten istý záber naexponovaný rýchlo po sebe s rôznymi nastaveniami expozície. Funkciu bracketingu má zabudovaný každý slušnejší fotoaparát. Navolením tejto funkcie vytvoríte sériu troch alebo viacerých záberov, pričom budú rôzne exponované. Rozdiel v expozíciach je možné nastaviť v hodnotách EV.

Z viacerých nasnímaných záberov potom fotograf vyberie ten najlepšie exponovaný, alebo využije viacero záberov pre ich skombinovanie cez vrstvy a masky v počítačovom editore. Bracketing sa hodí aj pre vytvorenie série záberov pre HDR fotografiu, treba ho však použiť  v programe predvoľby clony (A) alebo manuálnom programe (M).

Nastavenie kontrastu a saturácie

Pri snímaní do formátu JPG má veľký vplyv na expozíciu nastavenie kontrastu a saturácie, ktoré nájdete v menu prístroja. Vysoký kontrast a saturácia pri bežnej scéne prináša na prvý pohľad pekné obrázky, ale obmedzuje sa tým možnosť počítačovej editácie. Pri ťažkých svetelných podmienkach môže takéto nastavenie, napriek správne nastavenému času a clone, viesť k nenávratnému znehodnoteniu fotografie.

V tomto prípade bol nastavený vysoký kontrast, tiene sú neprekreslené.

Nastavený nízky kontrast. Všimnite si plochšiu krivku histogramu. Pri fotografovaní je lepšie používať
toto nastavenie, niekedy fotografie vyzerajú mdlo, ale to sa dá ľahko v počítači upraviť. Najviac to
môžete robiť lokálne.
V tomto prípade napríklad stmaviť oblúk dverí, ale osoby a dlažbu nechať
prekreslenú.
 Ak už ste fotografiu nafotili s vysokým kontrastom, tak v prípade formátu JPG už kresbu
do podexponovaných častí nedostanete, alebo budú tieto plochy veľmi zašumené.

Manuálne nastavenie expozície

Keď zlyhávajú všetky dostupné metódy ovplyvnenia expozície, napríklad pri nočných záberoch, je potrebné prepnúť fotoaparát do manuálneho nastavenia a určiť expozičné hodnoty ručne. Na kompaktných fotoaparátoch vidno vplyv času a clony na expozíciu na živom histograme. U zrkadloviek je treba urobiť viacero kontrolných expozícii s rôznym nastavením.

Záver

V pokračovaní si niečo povieme o využití histogramu pri počítačových úpravách. Nezabudnite, že histogram je výbornou pomôckou fotografa (čo by zaň dali fotografi snímajúci na film) a nezabudnite ho pri ťažších svetelných situáciách kontrolovať.

Snahou fotografa nie je vytvoriť krásny histogram ale fotografiu. Nízky kontrast, prepaly, neprekreslené tiene, pod- a preexpozícia sú tiež kreatívnymi nástrojmi. Drobné odchýlky v expozícii a určité rezervy v kontraste dolaďujte v počítači, kde máte sofistikovanejšie diagnostické a editačné nástroje.

Histogram má za úlohu pomôcť pri nastavení optimálnej expozície podľa svetelnej situácie a vášho zámeru tak, aby ste minimalizovali počítačové úpravy potrebné pre odstránenie expozičných chýb. Niektoré sa nedajú odstrániť, alebo ich odstránenie stojí veľa úsilia a času a napriek vynaloženej námahe nebude výsledok 100%-ný.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
fotomape
2008-12-16 11:39:58
super clanok len tak dalej
 
demo
2008-12-16 13:00:35
cakal som na tuto druhu cast, prva sa mi zdala dost teoreticka a som rad, ze som sa skoro dockal aj tej praktickej :)
 
Domino
2008-12-16 14:06:01
Super,takéto články my začiatočníci potrebujeme ako soľ.Ďakujem.
 
hmphoto
2008-12-16 14:45:41
pravdu povediac ani ja som nečakal, že tak rýchlo sa dočkáme 2 pokračovania. ako som už napísal pri prvom článku od toho istého autora, a nebudem sa opakovať dobrá práca a som rád, že som si ju mohol prečítať
 
Laco62
2008-12-16 15:49:14
Autor článku Spiker pri svojom profile píše, že je pokročilý. Ja dodávam, že je pokročilý profesionál, ktorý sa navyše dokáže podeliť s ostatnými o svoje vedomosti. Bravó.
...len keby si človek zapamätal ´v teréne´ aspoň štvrtinu z toho, čo má robiť.
 
Marcel Rebro
2008-12-16 16:37:30
Skus popatrat a podumat a zistis ze nie je Spiker ako Spiker ;-))))
 
slavmiro
2008-12-16 17:03:18
vyborne
 
MajoKE
2008-12-16 19:28:09
1***** Vďaka Bohu za internet!
 
Sachtikus
ocenenie redakciou 2008-12-16 20:52:59
Tak tento clanok je megabomba!
 
Laco62
2008-12-16 21:01:13
príspevok od: Marcel Rebro
Skus popatrat a podumat a zistis ze nie je Spiker ako Spiker ;-))))
Môžeš to trošku objasniť?
 
Marcel Rebro
2008-12-16 21:44:23
príspevok od: Laco62
Môžeš to trošku objasniť?
Nemozem, lebo nechcem riskovat ze dostanem Manfrottom po hlave ;-)))
Ale skus si pozriet fotky v Spikerovych clankoch a zalov v pamati, ze kde si ich uz mohol vidiet ... a tak ... potrap sedu mozgovu koru ...
 
2008-12-17 07:50:36
super, p. Srnec :).. dakujeme za dalsi poucny a naucny clanok :)
 
reder
2008-12-17 08:43:04
Pouzitie pamate expozicie. Po stlaceni tlacidla AE-L, prekomponujem zaber a opatovne stlacim naplno spust(pricom stale drzim stlacene tlacidlo AE-L)? Pytam sa pretoze mi popis v manuale k fotaku nie je vobec jasny.
 
Karol Srnec
redakcia ephoto.sk 2008-12-17 08:49:02
príspevok od: reder
Pouzitie pamate expozicie. Po stlaceni tlacidla AE-L, prekomponujem zaber a opatovne stlacim naplno spust(pricom stale drzim stlacene tlacidlo AE-L)? Pytam sa pretoze mi popis v manuale k fotaku nie je vobec jasny.
Tu zalezi na fotoaparate a jeho nastaveni. Na niektorych fotakoch sa to da robit dvomi sposobmi:
1. Staci len stlacit tlacitko pamate a hodnota v pamati zostane
2. Je potrebne tlacidlo pamate drzat az do expozicie.
Fotoaparat ukazuje, ci je expozicna hodnota v pamati aj v hladaciku. Canony maju hviezdicku, Nikony AE-L. Podla toho lahko spoznas, ci pri uplnom zmacknuti spuste pouzivas aktualne nameranu hodnotu alebo tu z pamate.
 
reder
2008-12-17 08:53:25
Dakujem! Naozaj som nasiel tu indikaciu AE-L v hladaciku.
 
SHoDaN
2008-12-17 10:54:02
Fakt veľmi poučný článok. Určite pomôže hlavne začínajúcim ´zrkadlovkárom´ naučiť sa robiť dobré fotky.
 
durko
2008-12-17 11:33:14
Výýýýborný článok. Takýchto článkov by sa zišlo z každej oblasti viac. Vopred vďaka všetkým, ktorí sú ochotní takto sa podelia o svoje know-how.
Musím ale súhlasiť s Loco62 v tom, že spomenúť si v teréne a navyše v nejakéj rýchlo sa meniacej scéne na všetko, čo sa tu človek dočita a aplikovať to v praxi je naozaj problém.
 
Jozef Krajčo
externý redaktor 2008-12-17 11:43:00
Vyborna praca, oba clanky!!
 
whistler1010
2008-12-17 12:59:06
super clanok.konecne mam v tom trosku jasnejsie.hlavne ze teraz budem vediet co robit ak na histograme su zle hodnoty.doteraz som na to len cumel.a super ze zabery su z d300.len tak dalej.
 
alienx51
2008-12-18 09:32:53
Naozaj hodnotny clanok, tesim sa na pokracovanie. SUPER!
 
kynes
2008-12-18 09:50:48
Vyborny clanok. Vela informacii podanych velmi prijemnou ale hlavne nazornou formou. Len tak dalej.
 
kekso
2008-12-22 21:00:15
super clanok hlavne nazorne ukazky.
 
durika
2008-12-26 01:08:38
Napadli ma okrem prospesnosti clanku dve veci:1)Vacsina ludi sa zenie za Photoshopom-pre tu vacsinu uplne zbytocnom! - ved ajhla,aj autor clanku tu pouziva Zoner 11 a perfektne fachci...!
2)Kolko´machrov´tvrdi,ze treba exponovat tak,aby nasledne pri PC robil clovek co najmenej...heh...chcem to vidiet!
 
BP77
2008-12-29 13:40:38
jednoducho a zrozumitelne vysvetlene,so sa inde zda ako spanielska dedina.naozaj vyborne a neocenitelne pre zaciatocnikov.len tak dalej.tesim sa na histogram III.urcite je k tomu este co povedat.
 
tomcat
2008-12-31 01:48:43
clanok parada ...!!!!!ale mohli ste dat viac o tej bielej ako ju zmenit manualne atd... :]
 
odyner
2009-03-21 23:26:14
Vynikajuci clanok, ako zaciatocnik som si z neho vzal vela. Velka vdaka a ucta autorovi, dufam ze bude viac podobnych clankov.
 
rwings11
2011-02-15 12:46:11
super ....super a este raz super.....dakujem....
 
matvej
2011-02-15 13:42:50
no toto? to vazne?
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované