Hore

Základ práce v Photoshope

Úvod

Nafotením fotky sa dnes jej cesta nekončí, naopak začína sa a to cestou, ktorú predznamenávajú rôzne SW programy. Jeden z najunifikovanejších je Adobe Photoshop. Dlhodobo patrí medzi najuniverzálnejšie nástroje na úpravu fotiek, do istej miery je absolútnym SW základom úprav. Mnohé programy majú odlišný interface, ale funkcionalita zostáva takmer podobná, no hlavná prednosť PS (Adobe Photoshop) je pre mňa vo vrstvách (eng: layers). Od jeho skorších verzii PS 7, CS2....až po dnešnú PS CC sa princíp fungovania vrstiev nemení, čo má hlavnú výhodu v tom, že netreba sa neustále zameriavať na vyhľadávanie najnovších verzii programu, keď to najlepšie (layers) je v podstate stále to isté (s minimálnymi zmenami). Tento návod môže poslúžiť aj používateľom Gimp-u (ako free alternatíve PS), avšak presnú funkcionalitu tohto programu (resp. layerov) nepoznám, keďže s ním nepracujem, avšak rozdiely budú minimálne, tak ako aj ostatných programov, ktoré túto funkciu prebrali.

(!!!) Prácu vo vrstvách považujem za alfu a omegu v Photoshope. Pre každého, kto chce aktívne pracovať s týmto softwérom by to mala byť primárna vec, ktorú by sa mal naučiť. Bez aspoň elementárnej znalosti tejto problematiky, progres v oblasti úprav fotografii je ťažko dosiahnuteľný. (!!!)

Čo sú to vrstvy a ako fungujú?

Vrstvy si môžeme predstaviť ako viac (ľubovoľný počet) na seba naskladaných fotografii, ktoré môžeme zostaviť:

A, z viacero fotografií (na seba naukladaných)

B, z jednej, napr. prostredníctvom lokálnej selekcie a vystrihnutia (kopírovania) jednotlivých častí

C, duplicitne vytvorených fotiek z už existujúceho snímku

 

Najlepšie sa princíp vrstiev podarí vysvetliť na vlajke Českej republiky, keďže má jednoduchý tvar a pekne sa dá „zložiť“ s predmetných vrstiev (obr. č. 1).

Obrázok. č. 1 Zloženie vrstiev

Pôvodnú vlajku som rozdelil na tri fragmenty (biely, modrý, červený) – na ukážku pomocou Magnetic Lasso Tool - magnetického lasa (dá sa použiť aj Magic Wand Tool - kúzelná palička a i.) a následne som z každej časti vytvoril pomocou príkazu (Layer via Copy) vytvoril novú vrstvu, ktorá sa obsahuje len danú času. Takto som to zopakoval tri krát – na každú časť zvlášť a naraz sa mi vlajka skladá z trochu samostatných častí. Backround – pozadie som však nechal (pri každej práci s vrstvami odporúčam mať pozadie ponechané). Konečne sa dostávam k excelentnej vlastnosti, ktorú vrstvy ponúkajú. Ich neskutočnú variabilitu. Na obrázku č. 1 som na ukážku použil následný kľúč: backround – pozadie som „nezapal“ / nie je aktívne – indikuje to „oko“ naľavo od vrstvy. Modrú časť som ponechal viditeľnú, avšak znížil som pomocou Opacity – priehľadnosť / krytie vrstvy a poslednú, bielu časť som nezapal. Každú z týchto častí je možné zvlášť ľubovoľne upravovať (farebnosť, sýtosť, tvar....). Podrobnejšie sa týmto aspektom budem venovať v praktickej práci s fotkami.

 

Ako ďalšie, ukážem jednoduchú úpravu (ale v podstate táto úprava znamená základ, ktorý keď človek ovláda, vie ovládať aj principiálne problematiku vrstiev ako takú) červenej časti vlajky na inú farbu, čo znázorňuje obr. č. 2.

Obrázok č. 2 Zmena parametrov vrstvy

Chcel so zmeniť farbu červenej časti na inú (povedzme žltý odtieň) a postupoval som nasledovne: šiel som jazdcom nad vrstvy – konkrétne červenú vrstvu a aplikoval som Duplicate layer – duplikácia vrstvy, ktorá mi ju zduplikovala. Následne kliknem na kópiu tejto červenej vrstvy (tým ju aktivujem pre možné úpravy) a idem Edit – Adjustment – Selective Color a len kliknem na jazdec Magenta, ktorý posuniem doľava a možno už badať, že sa mi vrstva z červenej zmenila na žltú. Kliknem OK a naraz som pomocou jednoduchej finty zmenil obsah / farebnosť Českej vlajky. K tejto funkcii by som chcel spomenúť už horeuvedenú funkcionalitu Opacity, len tento krát sa budem venovať funkcii podobnej a to Fill - výplň. Čo sa stane, ak na tejto vrstve znížim Fill na povedzme 25%, je možné zhliadnuť na obr. č. 3.

Obrázok č. 3 Fill

Ak by som jazdec posunul úplne doľava, Fill by bol na úrovni 0%, tj. žiadna výplň a vrstva pod ňou – tj. Červená by bola dominantná a nič by sa nezmenilo. Naopak, ak by som jazdec posunul úplne doprava, Fill by bol na úrovni 100%, tj. maximálne krytie a spodná vrstva Červená by viditeľná nebola vôbec, viditeľná by bola iba žltá farba.

(!!!) Funkcie Fill / Opacity sú jedny z veľmi dôležitých vlastností, lebo ponúkajú veľmi precíznu a detailnú zmenu akýchkoľvek štruktúr v obrázku.(!!!)

 

Ako posledný, čiastočne teoretický príklad uvediem na spojení viacej Layerov dohromady a ich úpravu. Opäť budem používať podobné postupy ako hore. V tomto príklade vlajky budem chcieť spojiť tieto dve vrstvy: Červenú + Modrú a upraviť ich sýtosť, pričom vrstvu Biela nechcem meniť vôbec. Postup je nasledovný. Kliknem na vrstvu Červenú, aj Modrú, pričom držím klávesnicu Ctrl. Následne z ponuky vyberiem položku Merge layers – spojenie vrstiev (Ctrl + E) a tieto dve vrstvy sa mi spojili do jednej, ktorú si nazvem Modro – červená. Idem do Image – Adjustments – Hue/Saturation a iba posuniem jazdec doľava, tj. zníženie sýtosti. Ukážku dobre vidieť na obr. č. 4.

Obrázok č. 4 Merge layers

Pekne, diferencovane som si upravil sýtosť, pričom jej mieru, ako iste tušíte, môžem upravovať ďalej pomocou jazdca Fill.

Praktická práca s vrstvami

V prvej časti som uvádzal príklady na vlajke Českej republiky, no v tejto už aplikujem rôzne postupy použitia vrstiev na konkrétnych fotkách, pričom skúsim aplikáciu uviesť na najčastejších úpravách.

Ako prvý, vezmem si pomerne jednoduchý príklad práce s vrstvami v oblasti šumu. Niekedy je potrebné využiť vyššie ISO (pri športe, slabom osvetlení...) a tak na fotke vznikne viacej šumu, ako by fotograf považoval za potrebné. Jeho redukcia je jednoduchá, ale uprednostňujem lokálne odstránenie šumu, ktorý eliminuje šum len tam, kde chcem a tam kde jeho prítomnosť nepovažujem za rušivý (napr. kvôli detailom) ho ponechám. Jedným z príkladov môže byť fotenie vtáctva. Ako príklad si zoberiem fotku bociana, kde sa napriek nízkemu ISO 200 prejavilo zvýšenie šumu. Keďže paušálne zníženie šumu na celej fotke by v prípade bociana viedlo k strate detailov, riešenie pozostáva v lokálnej úprave pomocou vrstiev. Na predmetnú metódu existujú dva primárne postupy (ktoré sa dajú samozrejme, aplikovať aj na ďalších foto - príkladoch).

Prvý z nich predstavuje Obr. č. 5. Vytvoril som z už existujúcej fotky ďalšiu, pomocou Duplicate layer (Ctrl + J) – hore spomínaný príklad C, kde som na hornú vrstvu – duplikovanú, aplikoval Noise reduction – odstránenie šumu.

Obrázok č. 5 Layer + Eraser Tool

Avšak toto odstránenie šumu bolo aplikované na celú fotku a keďže som chcel ponechať detaily na bocianovi, jediné riešenie bolo vymazať bociana a nechať tak vyniknúť pôvodnú – spodnú vrstvu so zachovaním detailov. V tomto prvom postupe som použil jednoduchý nástroj Eraser Tool – guma a iba „vygumoval“ bociana, ako vidieť na obrázku. Výhoda tohto postupu je v jeho rýchlosti, avšak ak držíte kliknuté tlačítko myši konštantne a náhodou by ste zašli trochu za okraj bociana, postup sa dá zvrátiť iba pomocou Ctrl + Z (naspäť) a celý postup opakovať pracne znovu. Pri veľkých plochách tento postup považujem za rýchly, avšak ak sú zložité tvary na „gumovanie“, odporúčam použiť druhý postup za pomoci masky – obr. č. 6.

Obrázok č. 6 Layer + Mask

Postup je rovnaký, ako pri obr. č. 5, avšak s tým rozdielom, že po aplikovaní Noise reduction som na duplikovanú vrstvu použil Layer Mask (v palete vrstiev na dolnej strane napravo od Fx). Rozdiel je v tom, že tzv. „gumovanie“ sa robí pomocou Brush Tool – štetec, kde čiernou farbou gumujem a bielou obnovujem pôvodný snímok. Ak príde aj k omylnému zájdeniu kurzora za okraj, jednoduchým prepnutím sa vrátim na pôvodný obrázok.

Ak chcem šum zmierniť iba čiastočne (napr. niekde viac, nikde menej) mieru znížim / zvýšim pomocou funkcie Opacity – na hornej lište počas "gumovania".

V druhom balíku príkladov uvediem použitie vrstiev v kontexte lokálnej selekcie a vystrihnutia (kopírovania) jednotlivých častí, hore uvedený príklad B.

Mám fotku západu slnka, kde povedzme, chcem zvlášť upraviť svetlosť (za pomoci kriviek) zelene a zvlášť upraviť kontrast oblohy.

Obrázok č. 7 Pôvodná fotka + dve vrstvy

Riešenie je nasledovné: z pôvodnej fotky si pomocou Ctrl + E vytvorím dve nové vrstvy a každú z nich si premenujem (kvôli prehľadnosti, premenovanie vrstiev sa mi osvedčilo najmä pri projektoch, kde je počet vrstiev rádovo vyšší - 10 a viac). Pomocou postupu ako v prípade bociana selektujem vo vrstve obloha len oblohu, vo vrstve kanál len zeleň a vodu. Na kvalitnú selekciu požívam postupy ako masky, guma, kúzelná palička, laso... Na obrázku. č. 8 vidieť, že po zdvihnutí jazdca v krivkách sa mi na fotke lokálne upravila len svetlosť dolnej časti a takto veľmi precízne môžem zosvetliť, stmaviť...každú / ľubovolnú časť fotky.

Obrázok. č. 8 Lokálna úprava vrstvy

Posledný, relatívne najzložitejší príklad je s použitím viacero fotiek. Tento postup som použil pri nočnom fotení, kde sa mi aj pri dobrej expozícii vytvorili početné lokálne prepaly, ktoré som ani v RAW editore nemohol pomocou zníženia Highlights / Exp. eliminovať. Jediným spôsobom tak zostalo nafotiť viacero záberov s rôznou expozíciou a jednotlivé časti spojiť do jednej (kvázi HDR). Úprava bola o to zložitejšia, že sa jednalo o panorámu a úprava zopár panorám trvala kvantum času. Avšak na „paškál“ si zoberiem iba časť, kde som pracoval vo vrstvách. Ako vidieť na obrázkoch č. 9 a 10, nafotil som jednu fotku s normálnou cca 20 sek. expozíciou, kde bolo všetko dobre exponované, až na prepaly, druhá fotka pozostávala z inej expozície cca 3 sek., ktorá mala za účel dostať obrazovú informáciu aj tam kde, to na obr. č. 9 nebolo možné.

Obrázok č. 9 Dobre exponovaný záber s prapalmi

Obrázok č. 10 Podexponovaný záber bez prepalov

Keďže som nefotil 3 fotky, ale iba dve, postup cestou polovičného HDR som nepovažoval za kvalitný, a tak jediným riešením bolo vyselektovať dobre exponované pásy z obr. č. 10 do obrázku č. 9 a následne pomocou Fill-u (a iných nástrojov) správne zakomponovať expozíciu, aby bola koherentná so spodným obrázkom. Postup bol nasledovný a lepšie ho znázorňuje obr. č. 11.

Obrázok č. 11 Dve vrstvy / dve fotky

 

Otvoril som dva obrázky s rôznou expozíciou, kde som do dobre exponovaného vložil podexponovaný. Kliknúť Ctrl + A, presunúť do druhého a vsadiť tak, aby sedeli proporcie. Keďže som chcel pracovať len s daným prepalom, ostatok som vymazal (Brush Tool – štetec). Priebeh tohto postupu možno vidieť na obr. č. 12.

Obrázok č. 12 Lokálna selekcia

Následne som postupoval pomocou masiek, štetca, aby som sa zbavil podexponovaných čiernych častí, čiastočne použil Clone Stamp Tool , Color balance, Curves a i... aby bola vrchná vrstva maximálne totožná so spodnou. Chcelo to množstvo experimentov, resp. skúšania, aby sa vierohodnosť rovnala 100%.

Pri tomto postupe bolo nutné všetky úpravy na každom reflektore robiť zvlášť, čo znásobilo časovú náročnosť úprav. Podobné snímky podobnou technikou úpravy prikladám v galérii.

Posledná vec pri práci s vrstvami je spojiť všetky vrstvy dohromady (Ctrl + E), avšak pri ukladaní fotky (Save as...) to nie je podmienkou.

Záver

Problematika vrstiev je trošku zložitejšia, ako som uviedol v tomto článku, avšak verím, že tieto postupy pomôžu k lepšiemu zorientovaniu sa v tejto oblasti a tým zároveň k zvýšeniu technickej kvality fotografie. Práca s akýmkoľvek programom má byť nielen účelná, ale aj časovo efektívna, preto mi záverom nedá spomenúť základné klávesové skratky, ktoré by si nebolo zlé osvojiť a prakticky ich používať. Niektoré postupy, čo tu uvádzam sa dajú robiť reverznými postupmi (napr. u bociana - si najprv spravím selekciu, až potom aplikujem Noise reduction, Sharpen...), ale postupmi aj podobnými, či celkom odlišnými. Prípadné otázky ohľadom tejto problematiky kľudne napíšte.

(!!!) Práca s vrstvami nie je zložitá, ale vyžaduje čas a precíznosť. (!!!)

Najpoužívanejšie základné skratky

Ctrl + J - Nová vrstva

Ctrl + E - Spojiť vrstvy

x - v Mask layer - menenie čiernej / bielej

Ctrl + Z - naspäť 1/2 kroky

Ctrl + Alt + Z - naspäť viacej krokov

Použité zdroje:

http://www.mzv.cz/public/96/42/98/127039_14883_vlajka.jpg

 

 

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
rasto.tn
2014-06-26 17:38:59
Nechcel som pod článok dávať zamyslenie, ale aspoň takto v komentári: Dosť ťažko sa mi pri článku pracovalo so slovenskou mutáciou (českou), keďže roky využívam eng. mutáciu tohto softu v rôznych jeho verziách.
___
Dôvod, prečo odporučiť eng. verziu aj pre tých, čo moc angličtinu neovládajú pozostáva najmä v pragmatizme: akýkoľvek postup, čo neviem a chcem nájsť riešenie, množstvo tutoriálov, návodov, tipov - trikov (worth1000) sa nachádza iba na anglických stránkach a omnoho jednoduchšie sa tak dá učiť za pomoci čítania (learning by doing). Po čase sa eng. verzia stane úplne samozrejmá, určite to stojí za vyskúšanie.
 
Paladin25
2014-06-26 17:50:23
Super článok... dík
 
total empty
2014-06-26 18:32:45
Spracovanie vrstiev má mnoho podôb na rôzné spôsoby.
Nejak som nezaregistroval v článku nástroj transformácia,čo je tiež často používané pri montážiach a ďalej vkladanie čiar,geom. útvarov,textov ako vektory a potom ich rasterizovanie, zamknutie určitých vrstiev do celku, alebo rovno zlúčenie, čizlúčenie všetkého na transparentnom pozadí.........je toho ešte veľa.
Klavesové skratky nech používajú skalný fotošopisti,pre tých ktorí sa chcu učiť je lepšie vedieť, že kde to presne najsť a ako sa to volá.
 
rasto.tn
2014-06-26 18:44:04
príspevok od: total empty
Spracovanie vrstiev má mnoho podôb na rôzné spôsoby.
Nejak som nezaregistroval v článku nástroj transformácia,čo je tiež často používané pri montážiach a ďalej vkladanie čiar,geom. útvarov,textov ako vektory a potom ich rasterizovanie, zamknutie určitých vrstiev do celku, alebo rovno zlúčenie, čizlúčenie všetkého na transparentnom pozadí.........je toho ešte veľa.
Klavesové skratky nech používajú skalný fotošopisti,pre tých ktorí sa chcu učiť je lepšie vedieť, že kde to presne najsť a ako sa to volá.
Presne ako píšeš. Komplexné pomenovanie problematiky vrstiev by bolo na 2-3 články. Avšak tí, čo o tejto veci nič netušia, by mali po prečítaní ovládať základy, ktoré keď navýšia o ďalšie štúdium (knihy od Scotta Kelbyho, Oficiálny výukový kurz PS, knihy od ComputerPress a i.), ich teoretické a následne aj praktické poznatky by mali byť na vysokej úrovni a následná práca v PS by im nemala robiť najmenší problém. Osobne však na praktické úpravy fotiek používam spomenuté postupy, niekde s väčšími, či menšími modifikáciami, gro je však rovnaké.
___
Ale tak, keby niekto má problém s vrstvami v kontexte nejakej fotky, resp. postupu ktorý tu nepomenuvávam, nech fotku uploaduje aj s otázkou predmetného problému - poradím, ak budem vedieť.
 

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované

Newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách portálu ePhoto.sk? Prihláste sa k odberu newslettera.