Hore

Hĺbka ostrosti a clona

Všetci sme boli raz začiatočníkmi vo fotografii a prešli sme viac-menej podobným vývojom. Po prvotnom nadšení zo zdanlivej jednoduchosti fotografovania sme skôr či neskôr narazili na prvé odborné pojmy. V tomto momente sme na prvej vážnej križovatke vo fotografickom vývoji jedinca. Niekto sa vrhne na hľadanie zdrojov informácií a začne hltať nové poznatky. Niekto iný je možno menej technicky založený, zľakne sa a radšej zostane iba príležitostným „laickým" fotografom. Netreba sa báť a už vôbec sa nenechajte odradiť zložitými odbornými publikáciami. V našej fotoškôlke sa snažíme vysvetliť najdôležitejšie princípy po malých kúskoch, jednoducho a prístupne. V tomto článku si posvietime na jav nazvaný hĺbka ostrosti, na čo sa v praxi využíva a ako ju ovplyvniť prostredníctvom clony.

Stručné opakovanie

V článku o fotoaparáte sme spomínali, že pre dosiahnutie správnej expozície je potrebné regulovať množstvo svetla, ktoré vykreslí na snímači (resp. na filme) obraz snímanej scény. Technicky sa to realizuje vhodnou kombináciou dĺžky času otvorenia závierky a veľkosťou otvoru, cez ktorý svetlo vpúšťame do fotoaparátu. Mechanizmus ovládania veľkosti tohto otvoru sa volá clona. Skladá sa z viacerých lamiel tak, aby spolu vytvorili približne kruhový otvor s meniteľným priemerom, cez ktorý sa svetlo dostáva na snímač vo fotoaparáte. 

Clona so štyrmi rôznymi priemermi otvorenia.

Hĺbka ostrosti

Ako sme už v článku o ostrosti písali, technicky sú na fotografii úplne dokonale ostré len predmety v zaostrenej vzdialenosti, kde sa nachádza tzv. rovina zaostrenia. Miera ostrosti ostatných predmetov postupne klesá podľa toho, ako ďaleko sú od tejto roviny. Predmety blízko zaostrenej vzdialenosti sú rozostrené iba veľmi málo. Pre pozorovateľa začne byť neostrosť  badateľná, až keď jej miera presiahne rozlišovaciu schopnosť oka (tzv. rozptylový krúžok). Čiže sa nám javí ostré nielen to, čo sa nachádzalo presne v rovine zaostrenia, ale aj predmety kúsok pred a kúsok za ňou. Rozsah vzdialeností od fotoaparátu, kde ešte nie je badateľná neostrosť na fotografii, sa volá hĺbka ostrosti (anglicky Depth of Field, v skratke DOF). Je to vlastne „hĺbka poľa" v scéne, ktorá sa nám javí ostrá.

V praxi platí, že celá hĺbka ostrosti siaha približne svojou jednou tretinou dopredu a dvomi tretinami dozadu od zaostrenej vzdialenosti.

Ovplyvnenie hĺbky ostrosti

Hĺbka ostrosti (t.j. odkiaľ pokiaľ siaha) závisí od troch zásadných faktorov: od veľkosti otvoru clony, použitej ohniskovej vzdialenosti a od zaostrenej vzdialenosti. Teraz si posvietime na clonu a jej vplyv na hĺbku ostrosti, ohnisková vzdialenosť a zaostrená vzdialenosť budú predmetom samostatného článku našej fotoškôlky.

Clona

Veľkosť otvoru clony (spolu s expozičným časom) reguluje množstvo svetla, ktoré vytvorí správnu expozíciu. Clona určuje veľkosť plochy, cez ktorú prúdi svetlo do fotoaparátu. Táto veľkosť má však okrem intenzity osvetlenia zásadný vplyv aj na kvalitu svetla. Tok svetla vstupujúci cez otvor clony sa prostredníctvom optickej sústavy sústreďuje tak, že predmety nachádzajúce sa v rovine zaostrenia budú na obrazovú roviny premietnuté do ostrého obrazu. Oblasti mimo roviny zaostrenia sa v mieste obrazovej roviny vykreslia s istým rozptylom. Čím viac je clona otvorená, tým je tok svetla širší, čoho dôsledkom je aj tento rozptyl väčší. Preto sa zmenší aj hĺbka ostrosti.

Takže pravidlo znie:

čím väčší je otvor clony, tým menšia je hĺbka ostrosti 

a platí to samozrejme aj naopak

čím menší je otvor clony, tým väčšia je hĺbka ostrosti 

A teraz pozor! Pojem clony je tak trochu zvláštnym spôsobom zavedený do fotografického žargónu, čo spôsobuje vrásky na čele mnohým začiatočníkom. Preto je veľmi dôležité ujasniť si nasledovné. Hodnota clony sa nevyjadruje veľkosťou otvoru, ale tzv. clonovým číslom (ktoré nastavujeme na fotoaparáte). Hodnota tohto čísla je nepriamo úmerná k veľkosti otvoru clony, t.j. čím väčší otvor clony, tým je prislúchajúce clonové číslo menšie. Problém spočíva v tom, že samotné slovíčko „clona" sa vo fotografickom svete (najmä v tom hovorovom) používa v dvoch rôznych, protichodných významoch.

a) Keď sa povie „clona", niekto tým myslí clonové číslo („clona" ako skratka slovného spojenia „clonové číslo").

b) Niekto má na mysli veľkosť otvoru clony.

Navyše sa občas objavuje sloveso „cloniť", čo znamená vlastne brániť svetlu vniknúť do aparátu - čiže „viac zacloniť", znamená zmenšiť otvor clony, teda zväčšiť clonové číslo. Preto je dobré mať vždy jasno, čo sa slovom „clona" myslí, pričom najlepšie je používať slovné spojenia „clonové číslo", alebo „otvor clony", potom je to jednoznačné. Keďže clonové číslo je veličinou, ktorá sa používa pri praktickom fotografovaní, tak vyššie zvýraznené pravidlo sa v podstate zjednodušuje tak, že

hĺbka ostrosti je úmerná clonovému číslu 

t.j. čím menšie clonové číslo, tým menšia hĺbka ostrosti a naopak. To už znie jednoduchšie a v podstate bude stačiť, keď si zapamätáme toto znenie. Len jediná poznámka: nie je to priamo úmerné, len úmerné (priamo úmerné by bolo, keby sa napríklad zdvojnásobením clonového čísla zdvojnásobila aj hĺbka ostrosti, to však v tomto prípade neplatí).

a) premietnutie správne zaostreného bodu na obrazovú rovinu
b)
bod v inej vzdialenosti sa pri veľkom otvore clony premietne na obrazovú rovinu s väčším rozptylom
c)
ak je otvor clony menší, ten istý bod sa premietne s menším rozptylom; pokiaľ je tento rozptyl menší ako rozptylový krúžok (viď článok o ostrosti), vnímame ho na fotografii ešte ako ostrý a teda daný bod sa nachádza v rámci hĺbky ostrosti; preto veľkosťou otvoru clony dokážeme ovplyvniť veľkosť poľa s dostatočnou ostrosťou

Na presný výpočet hĺbky ostrosti existujú aj exaktné výpočty, o tom však na tomto mieste nebudeme teraz písať. Do vzorcov vstupujú ďalšie premenné, ktoré ju ovplyvňujú a o ktorých bude reč až v nasledujúcom článku fotoškôlky. V praxi aj tak záleží od ďalších okolností, ako sa na konkrétnej výslednej fotografii prejaví hĺbka ostrosti vizuálne (usporiadanie, tvar, farba, štruktúra predmetov a pod.). Pre úspešné využívanie tohto fenoménu nie je potrebné robiť žiadne zložité výpočty, stačí vedieť princípy a ich aplikovaním postupne nadobúdať praktické skúsenosti.


Všetky figúrky naukladané za sebou
sú pri vysokom clonovom čísle (F22) ostré;
zaostrené bolo na figúrku koňa.Pri strednom clonovom čísle (F8)
sa už popredie aj pozadie začína „rozostrovať".

Pri malom clonovom čísle (F2,8) je hĺbka ostrostiveľmi malá a ostrosť pešiakov rýchlo klesá ich
rastúcou vzdialenosťou od zaostrenej figúrky.

Bokeh

Aj keď vypočítateľná hĺbka ostrosti je konkrétne číslo, čiže siaha "odtiaľ potiaľ", nesmieme zabúdať na jednu vec. Mimo tejto oblasti ostrosť klesá s pribúdajúcou vzdialenosťou od zaostrenej roviny postupne a nie skokovo. Dôležitejší, než matematický výpočet hĺbky ostrosti, je výsledný vizuálny prejav rozostrenej časti scény. Okrem miery rozostrenia hrá podstatnú úlohu aj jeho charakter. Vo fotografickom žargóne sa pre tento účel ujalo označenie „bokeh". Ten závisí vo veľkej miere od toho, aké predmety máme v zábere a od toho, akým spôsobom konkrétny objektív podáva oblasti mimo hĺbky ostrosti. Mäkký a hladký bokeh dokáže fotografii dodať punc kvality. Každý druh a typ objektívu má vlastnú, exaktne nemerateľnú kvalitu bokehu - väčšinou sú na tom lepšie drahšie modely (ale nemusí to tak byť úplne v každom prípade). Ide o pocitovú záležitosť, ktorá má značný vplyv na dojem z fotografie. Jemný a mäkký bokeh „skrotí" pozadie aj v prípade,že obsahuje výrazné tvary, alebo je svetlejšie,
čo by inak príliš priťahovalo pozornosť diváka.

Bokeh jednoduchšej a lacnejšej optiky mápodstatne tvrdší charakter a neumožňuje
tak kvalitne oddeliť popredie od pozadia.

Praktické využitie

Hĺbka ostrosti je veľmi významný a pokročilými fotografmi často využívaný výrazový prostriedok. Pokiaľ potrebujeme fotografovať celky, kde majú byť tak prvky v popredí, ako aj vzdialené pozadie ostré, používajú sa vyššie clonové čísla. Iný prípad je, keď chceme hlavný objekt v popredí zvýrazniť a oddeliť od rušivého pozadia. Vtedy sa snažíme dostať pozadie mimo hĺbky ostrosti, k čomu prispeje použitie čo najnižšieho clonového čísla. Selektívne zvýraznenie a potlačenie niektorých častí záberu pomocou hĺbky ostrosti poskytuje fotografovi silný vyjadrovací potenciál. Preto sa oplatí tieto zákonitosti poznať a naučiť sa ich v praxi využívať.Pri vysokom clonovom čísle (F22) sa figúrka koňa
stráca medzi spletitými tvarmi pozadia.

Pri strednom clonovom čísle (F8) sa už
zreteľnejšie objavia aj tvary figúrky koňa.


Malé clonové číslo (F2,8) objekt v popredí
úplne oddelí a zvýrazní.Malá hĺbka ostrosti sa veľmi často a úspešnevyužíva pri portrétoch - aj z členitého a farebneživého pozadia vytvorí „umiernenú" kulisu,
ktorá nechá vyniknúť hlavný objekt.

Členité a „chaotické" pozadie by bez rozostreniapôsobilo veľmi rušivo a tvár dievčiny by sa úplne
stratila v spleti rôznych tvarov.

Záver

Zostáva nám jedno dôležité upozornenie na záver. V tomto článku boli popísané princípy hĺbky ostrosti a vplyv clony. Keďže (ako už bolo vyššie spomínané) hĺbka ostrosti závisí od ďalších faktorov, nie vždy je vplyv clony až taký výrazný, ako na ukážkach vyššie. Napríklad kompaktnými fotoaparátmi nedosiahnete takú malú hĺbku ostrosti, že by sa pozadie úplne „rozpilo" do mäkkej homogénnej štruktúry. Prečo je tomu tak a ako ovládnuť hĺbku ostrosti úplne, to sa dozviete v ďalšom pokračovaní článku série fotoškôlky. Tam sa dozviete, ako vplýva ohnisková a zaostrená vzdialenosť na hĺbku ostrosti a na čo slúži tzv. hyperfokálna vzdialenosť.

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
vajsko
2010-06-03 09:38:48
taká pomôcka..

http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 
Dominik Bugár
redakcia ephoto.sk 2010-06-03 09:44:43
Áno, ale to je v pripravovanom ďalšom pokračovaní článku, lebo až ten pojednáva o ohniskovej vzdialenosti a zaostrenej vzdialenosti. Nechcel som tým pliesť hlavu začiatočníkom, pre ktorých je fotoškôlka postupným dávkovaním informácií.
 
vajsko
2010-06-03 09:46:26
príspevok od: Dominik Bugár
Áno, ale to je v pripravovanom ďalšom pokračovaní článku, lebo až ten pojednáva o ohniskovej vzdialenosti a zaostrenej vzdialenosti. Nechcel som tým pliesť hlavu začiatočníkom, pre ktorých je fotoškôlka postupným dávkovaním informácií.
jasne chapem :)
 
haplo602
2010-06-03 09:46:42
super clanok. najviac sa mi paci ilustracia sachovych figurok. pekne vidno ako ostra figurka doslova vystupuje do popredia aj ked fyzicky ostava na zvojom mieste. velmi vhodne zvolena ilustracna scena.
 
momasko
2010-06-03 10:54:51
vynikajuce pre zaciatocnikov a obrazky velmi pomozu pochopit vsetko.
 
hyperon
2010-06-03 10:56:31
super
 
Sused
2010-06-03 11:37:47
Díky moc,skvelý článok, potešil a poslúžil :) ďakujem
 
Granko
2010-06-03 11:55:49
fakt jednoducho a zrozumiteľne napísané...jedným slovom - ľudsky :o)
 
Micky
2010-06-03 13:01:30
velmi napomocne... vdaka
 
mariansimuv
2010-06-03 13:04:48
Vďaka! Využívam v rámci fotokrúžku na našej škole.
 
leto
2010-06-04 22:27:31
fotoškôlkari musia byť nesmierne vďačný,pútavý článok,,,
 
garyfisher
2010-06-04 23:55:29
Skvely clanok akoby vyslisali moje volanie. na prvy pohlad to co sa mi zdalo zlozite je tu pekne prakticky vysvetlene a dokonca zdokumetovane fotkami. teraz len vyrazit do terenu a skusat a skusat. vdaka redaktori.
 
tomiboy
2010-06-06 14:52:14
Kiez by bolo takychto clankov viacej. Pre mna ako pre fotoskolkara to je nesmierne nazorny prakticky a naucny clanok. Dakujem a budem sa tesit na dalsie pokracovanie.
 
sksk8
2010-06-06 15:26:03
perfektny..clanok velmi poucny aj pre uplnych zaciatocnikov:)
 
pa4k
2010-06-11 16:37:06
Skvelý článok, ja ale používam trochu inak postavenú pomôcku (ľahšie zapamätateľnú a menej mätúcu):
čím menšie clonové číslo, tým menšia je hĺbka ostrosti
čím väčšie clonové číslo, tým väčšia je hĺbka ostrosti
 
lacoslav
2010-06-11 20:11:36
príspevok od: sksk8
perfektny..clanok velmi poucny aj pre uplnych zaciatocnikov:)
Trochu ťa opravím: ...clanok velmi poucny pre uplnych zaciatocnikov. Lebo tí ostatní by to už dávno mali vedieť. :)
No a my s našimi mašinkami s tým máme trochu problém, ale dá sa s tým žiť. :)
Dobré svetielko!
 
sksk8
2010-06-12 09:44:35
príspevok od: lacoslav
Trochu ťa opravím: ...clanok velmi poucny pre uplnych zaciatocnikov. Lebo tí ostatní by to už dávno mali vedieť. :)
No a my s našimi mašinkami s tým máme trochu problém, ale dá sa s tým žiť. :)
Dobré svetielko!
anoo sak to mas pravdu:) ti ostatni by to uz mali davno vediet:) slovicko hore dolu:) chapeme sa:D aj tebe:)
 
Stefko
2010-06-16 11:40:05
super clanok. jasne a presne, vdaka :)
 
AdMich
2010-07-20 14:34:39
DAKUJEM :)
 
kulkovsky
2011-06-15 19:43:18
parádny článok ďakujem moc mi pomohol
 
vlcimak
2011-09-08 21:05:26
Nebudem zakladat nove vlakno - vyuzijem prve najdene suvisiace s hlbkou ostrosti.
Viacero otazok na ephote ale i v mojom okoli ma motivovalo k napisaniu jednoducheho programiku pre vypocet hlbky ostrosti, hyperfokalnych vzdialenosti a inch vypoctov, pre uplnych zaciatocnikov som nasledne k nemu pridal i nazorne "animacie" a jednoduchy help. Nie som velmi zbehly v tom, ako sa daju ukladat na internet programy na volne stahovanie, emailami sa exe subory posielat takmer nedaju. Ako najjednoduchsie (z mojho pohladu) sa mi javilo zalozit emailove konto, sem ho ulozit do rozpisanej posty a dat k dispozicii spolu s heslom. Ak niekto poradi lepsi sposob, rad sa poucim (v pripade pozitivneho ohlasu by som dalsie verzie doplnil o vylepsenia).
Takze zatial je to na stiahnutie na: mojeprogramy@azet.sk v rozpisanej poste, heslo je programy (nic duchaplnejsie mi nenapadlo)...
 
seifi
2011-09-09 00:46:31
príspevok od: vlcimak
Nebudem zakladat nove vlakno - vyuzijem prve najdene suvisiace s hlbkou ostrosti.
Viacero otazok na ephote ale i v mojom okoli ma motivovalo k napisaniu jednoducheho programiku pre vypocet hlbky ostrosti, hyperfokalnych vzdialenosti a inch vypoctov, pre uplnych zaciatocnikov som nasledne k nemu pridal i nazorne "animacie" a jednoduchy help. Nie som velmi zbehly v tom, ako sa daju ukladat na internet programy na volne stahovanie, emailami sa exe subory posielat takmer nedaju. Ako najjednoduchsie (z mojho pohladu) sa mi javilo zalozit emailove konto, sem ho ulozit do rozpisanej posty a dat k dispozicii spolu s heslom. Ak niekto poradi lepsi sposob, rad sa poucim (v pripade pozitivneho ohlasu by som dalsie verzie doplnil o vylepsenia).
Takze zatial je to na stiahnutie na: mojeprogramy@azet.sk v rozpisanej poste, heslo je programy (nic duchaplnejsie mi nenapadlo)...
vďaka; ako si ho viem zobrať do terénu ? jedine asi PC; ja som si pre rýchle zorientovanie vytlačil tabuľky pre 35/ 50 / 80 / 100 / 200mm;
tu je toho viacej; máte rovnaké čísla http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 
Marcel Rebro
2011-09-09 09:00:29
príspevok od: seifi
vďaka; ako si ho viem zobrať do terénu ? jedine asi PC; ja som si pre rýchle zorientovanie vytlačil tabuľky pre 35/ 50 / 80 / 100 / 200mm;
tu je toho viacej; máte rovnaké čísla http://www.dofmaster.com/dofjs.html
ja pouzivam handroida. ak by som chcel zurivo DOF-ku pocitat v terene mam "zopar" moznosti

https://market.android.com/search?q=DOF&so=1&c=apps

rovnako je na tom WinMobile (pouzival som), Symbian, iPhone ... staci pohladat
 
Marcel Rebro
2011-09-09 09:04:02
príspevok od: vlcimak
Nebudem zakladat nove vlakno - vyuzijem prve najdene suvisiace s hlbkou ostrosti.
Viacero otazok na ephote ale i v mojom okoli ma motivovalo k napisaniu jednoducheho programiku pre vypocet hlbky ostrosti, hyperfokalnych vzdialenosti a inch vypoctov, pre uplnych zaciatocnikov som nasledne k nemu pridal i nazorne "animacie" a jednoduchy help. Nie som velmi zbehly v tom, ako sa daju ukladat na internet programy na volne stahovanie, emailami sa exe subory posielat takmer nedaju. Ako najjednoduchsie (z mojho pohladu) sa mi javilo zalozit emailove konto, sem ho ulozit do rozpisanej posty a dat k dispozicii spolu s heslom. Ak niekto poradi lepsi sposob, rad sa poucim (v pripade pozitivneho ohlasu by som dalsie verzie doplnil o vylepsenia).
Takze zatial je to na stiahnutie na: mojeprogramy@azet.sk v rozpisanej poste, heslo je programy (nic duchaplnejsie mi nenapadlo)...
DOF kalkulator je ulozeny napr. tutok ....

http://www.google.sk/#hl=sk&q=DOF+calculator
 
vlcimak
2011-09-14 20:50:28
príspevok od: vlcimak
Nebudem zakladat nove vlakno - vyuzijem prve najdene suvisiace s hlbkou ostrosti.
Viacero otazok na ephote ale i v mojom okoli ma motivovalo k napisaniu jednoducheho programiku pre vypocet hlbky ostrosti, hyperfokalnych vzdialenosti a inch vypoctov, pre uplnych zaciatocnikov som nasledne k nemu pridal i nazorne "animacie" a jednoduchy help. Nie som velmi zbehly v tom, ako sa daju ukladat na internet programy na volne stahovanie, emailami sa exe subory posielat takmer nedaju. Ako najjednoduchsie (z mojho pohladu) sa mi javilo zalozit emailove konto, sem ho ulozit do rozpisanej posty a dat k dispozicii spolu s heslom. Ak niekto poradi lepsi sposob, rad sa poucim (v pripade pozitivneho ohlasu by som dalsie verzie doplnil o vylepsenia).
Takze zatial je to na stiahnutie na: mojeprogramy@azet.sk v rozpisanej poste, heslo je programy (nic duchaplnejsie mi nenapadlo)...
Doplnil som o tabulku hlbky ostrosti, zatial bez moznosti otlacenia...
 
maromis
2011-11-30 22:41:51
dakujem moc,dolezite vediet..super
 
keko
2011-11-30 23:34:18
Len ma napadlo: hlbka ostrosti sa zdvojnasobi priclonenim o dve clonove cisla ... Taketo poucne a jednoduche postulaty, ktore si treba namemorovat... mi v tommclanku chybaju.
 
Marcel Rebro
2011-12-01 08:43:00
príspevok od: keko
Len ma napadlo: hlbka ostrosti sa zdvojnasobi priclonenim o dve clonove cisla ... Taketo poucne a jednoduche postulaty, ktore si treba namemorovat... mi v tommclanku chybaju.
opatrne s memorovanim ... niekto by si z toho mohol odvodit "ak priclonim o jednoclonove cislo, hlbka ostrosti sa zjednonasobi" ...
 
keko
2011-12-01 09:18:19
príspevok od: Marcel Rebro
opatrne s memorovanim ... niekto by si z toho mohol odvodit "ak priclonim o jednoclonove cislo, hlbka ostrosti sa zjednonasobi" ...
Ina blbosta, ta slovencina, co?
 
ckalo16
2012-01-21 15:24:20
Velmi dobry clanok , dakujem. A nazorne foto tiez velmi pomoze pochopit.
Super !!!
 
radkovolak
2012-05-12 16:07:35
fotím s D7000 asi pol roka a tento článok mi veľmi pomohol.
Super.

Ďakujem a doporučujem
 
petor1989
2012-08-14 19:02:29
môžem sa spýtať kde najdem pokračovanie ?
 
Dushanco
2012-08-14 19:49:19
príspevok od: petor1989
môžem sa spýtať kde najdem pokračovanie ?
 
petor1989
2012-08-15 06:17:47
ďakujem veľi pekne pomohol si mi som začiatočnik tak sa učim len neje lahke sa naučiť fotiť na manuale
 
Knight7705
2014-04-20 10:40:22
príspevok od: pa4k
Skvelý článok, ja ale používam trochu inak postavenú pomôcku (ľahšie zapamätateľnú a menej mätúcu):
čím menšie clonové číslo, tým menšia je hĺbka ostrosti
čím väčšie clonové číslo, tým väčšia je hĺbka ostrosti
t.j. čím menšie clonové číslo, tým menšia hĺbka ostrosti a naopak. Očividne si nečítal článok. Tam to je
 
IvanSuster
2014-04-22 22:41:41
pre mňa ako začínajúcemu fotografovi je tento článok veľkým prínosom, ďakujem !
 
stefanhal
2014-11-30 18:53:37
príspevok od: vlcimak
Doplnil som o tabulku hlbky ostrosti, zatial bez moznosti otlacenia...
už to tam nie je ... škoda
 
seifi
2014-11-30 19:58:06
príspevok od: stefanhal
už to tam nie je ... škoda
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

tu ti hĺbku ostrosti kalkulátor podľa zadaných parametrov vypočíta, len si zmeň stopy na metre; a vľavo v prehľade tém si môžeš kliknúť aj na tabuľky, sú tam tiež....
 
stefanhal
2014-12-01 20:17:21
príspevok od: seifi
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

tu ti hĺbku ostrosti kalkulátor podľa zadaných parametrov vypočíta, len si zmeň stopy na metre; a vľavo v prehľade tém si môžeš kliknúť aj na tabuľky, sú tam tiež....
Vďaka
 
vlcimak
2014-12-05 15:04:03
príspevok od: stefanhal
už to tam nie je ... škoda
Keby sa sem dali vkladat exe subory, mohol by som to dat priamo do ephota, ale ok, najdem si vecer chvilku casu a dam to tam, zrejme to niekto zmazal...
 
juro111
2014-12-06 00:31:24
príspevok od: stefanhal
už to tam nie je ... škoda
Dá sa na to stiahnuť aj aplikácia do mobilu. Ja mám stiahnutú DoF Calc (ikona sú také 4 červené guličky alebo čo to je), ale je ich tam viac, stačí len vyskúšať.
 
hrico
2017-12-11 22:16:47
ahojte,
neviem ci som tu uplne spravne ale
riesim novy fotak kde zvazujem kompakt pre narocnych https://recenzie.sme.sk/foto/p/panasonic-lumix-dmc-lx10-lx15 alebo potom malu bezzrkadlovku http://cameradecision.com/review/Sony-Alpha-a5100.
Ten prvy ma podstatne mensi sensor. Neviem vsak z jednotlivych parametrov posudit na kolko budem vediet zaostrit na jednu vec v popredi aby som mal zvysok rozmazany tak ako je to napr na tych sachovych figurkach v clanku.

Je teda nejaky parameter na ktory sa mam pozerat aby som vedel zaostrit na nieco v popredi a nemal vsetko ostre ako na malych kompaktoch?
 
Tibor78
2017-12-12 16:02:47
príspevok od: hrico
ahojte,
neviem ci som tu uplne spravne ale
riesim novy fotak kde zvazujem kompakt pre narocnych https://recenzie.sme.sk/foto/p/panasonic-lumix-dmc-lx10-lx15 alebo potom malu bezzrkadlovku http://cameradecision.com/review/Sony-Alpha-a5100.
Ten prvy ma podstatne mensi sensor. Neviem vsak z jednotlivych parametrov posudit na kolko budem vediet zaostrit na jednu vec v popredi aby som mal zvysok rozmazany tak ako je to napr na tych sachovych figurkach v clanku.

Je teda nejaky parameter na ktory sa mam pozerat aby som vedel zaostrit na nieco v popredi a nemal vsetko ostre ako na malych kompaktoch?
co najvacsi snimac, najdlhsie ohnisko s najvacsou svetelnostou, fotak co najblizsie k objektu a pozadie za objektom co najdalej...
 

Ďalší článok z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované